Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky
Název práce v češtině: Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky
Název v anglickém jazyce: Increased living costs of tetraplegic with disability caused by an accident and their compensation by state contributions
Klíčová slova: tetraplegie, zdravotnický systém, Česká republika
Klíčová slova anglicky: tetraplegia, healthcare system, the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2016
Datum zadání: 23.04.2018
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza přístupu vybrané skupiny handicapovaných osob k zdravotnickým službám, jejich spotřeba a soukromé výdaje na ně. Teoretickou rešerši literatury a jiných dostupných prací doplnit o dotazníkový průzkum týkající se postojů a názorů dotyčných.
Osnova práce:
Cíl práce,
Úvod,
Teoretická část - zdr. systém v ČR, rešerše literatury,
Praktická část (metodika, dotazníkové šetření, prezentace výsledků),
Diskuse,
Závěr,
Seznam literatury.
Seznam odborné literatury
DOLANSKÝ, Hynek. Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. 133 s. ISBN 978-80-7248-482-9.
GLADKIJ, Ivan a Ladislav STRNAD. Zdravotní politika – zdraví – zdravotnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 111 s. ISBN 80-244-0500-8.
DRBAL, Ctibor. Česká zdravotní politika a její východiska. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 96 s. ISBN 80-726-2340-0.
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Šetření o zdravotně postižených osobách VŠPO´07. Praha: ÚZIS ČR, 2007. Dostupné z:http://www.uzis.cz/system/files/57_07.pdf
MÁŠOVÁ, Hana, Eva KŘÍŽOVÁ a Petr SVOBODNÝ. České zdravotnictví: vize a skutečnost, složité peripetie od plánů k realizaci. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 250 s. ISBN 80-246-0944-4.
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Zdravotnická ročenka České republiky 2012. Praha: ÚZIS ČR, 2013. ISBN 978-80-7472-083-3. Dostupné z:http://www.uzis.cz/system/files/zdrroccz2012.pdf
Výsledky zdravotnických účtů ČR 2000 až 2012. Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/260005-14-r_2014
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka České republiky: 2013. Praha: Český statistický úřad, 2013. ISBN 978-80-250-2386-0.
Health policies and data – OECD: OECD Health Statistics 2014. OECD [online]. 2014 [cit. 2014-08-13]. Dostupné z:http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Ekonomické informace v zdravotnictví 2012. Praha: ÚZIS ČR, 2013. ISBN 978-80-7472-084-0. Dostupné z:http://www.uzis.cz/system/files/ekinf2012.pdf
EUROPEAN COMMISSION. Analysing the socioeconomic determinants of health in Europe: new evidence from EU-SILC. Luxembourg: Eurostat methodologies and working papers, 2010. ISBN 978-92-79-16752-2.
Předběžná náplň práce
Literární rešerše,
Vlastní výzkum,
Diskuze výsledků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature review,
Original research,
Discussion of results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK