Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza lokomoce po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Analýza lokomoce po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: Human locomotion after total hip replacement
Klíčová slova: chůze, totální náhrada kyčelního kloubu, pánev, 3D kinematická analýza
Klíčová slova anglicky: gait, Total hip replacement, pelvis, 3D kinematic analysis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2014
Datum zadání: 27.03.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UE1-1, E128, Praktická učebna-fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude vypracována samostatně, budou v ni řádně uvedeny a citovány všechny použité prameny a literatura. Práce nebude využita k získání jiného titulu.
Seznam odborné literatury
ANGADI, D., BROWN, S., CRAWFURD, E. Cemented polyethylene and cementless porous-coated acetabular components have similar outcomes at a mean of seven years after total hip replacement. The Journal of Bone and Joint Surgery., 2012, 94, 1604-1640.
DUNGL, P. a kol. Ortopedie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014, 1168 s. ISBN 978-80-247-4357-8.
FARRELL, Ch. M., SPRINGER, B. D., HAIDUKEWYCH, G. J., MORREY, B. F. Motor nerve palsy following primary total hip arthroplasty. The Journal of Bone and Joint Surgery (American). 2005, 87(12), 2619-2625.
FOKTER, S. Recent advances in hip and knee arthroplasty. InTech, 2012, 452 s. ISBN 978-953-307-841-0.
FORÝTKOVÁ, L., BOUREK, D. UNIFY ČR: F/6 Totální endoprotéza kyčelního kloubu Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR [online]. 1.autorská verze. listopad 2006 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: http://www.unify-cr.cz/download/fblr/pks_20_006_fblr_6.pdf.
KONYVES, A., BANNISTER, G. C. The importance of leg length discrepancy after total hip arthroplasty. The Journal of Bone and Joint Surgery, 2005, 87(2), 155-157.
KURTZ, S., ONG, K., LAU, E., MOWAT, F., HALPERN, M. Projections of primary and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 to 2030. The Journal of Bone and Joint Surg. Am., 2007, 89, 780-785.
MONAGHAN, B., CUNNINGHAM, P., HARRINGTON, P., HING, W., BLAKE, C. Randomised controlled trial to evaluate a physiotherapy-led functional exrcise programme after total hip replacement. Physiotherapy, 2016, 2, 23-25.
PERRY, J. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. Thorofare, NJ: Slack, 1992.
PETERSEN, M. K., ANDERSEN, N. T., MOGENSEN, P., VOIGHT, M., SOBALLE, K. Gait analysis after total hip replacement with hip resurfacing implant or Mallory-head Exeter prosthesis: a randomised controlled trial. International Orthopaedics, 2011, 35, 667-674.
VÉLE, F. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN: 80-7254-837-9.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je provést analýzu chůze pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu a zjistit, jak se mění vybrané časoprostorové, kinetické a kinematické parametry v průběhu půl roku po operaci. Zjištěné odchylky ve stereotypu chůze jedinců dále porovnat s výsledky zahraničních studií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to perform a gait analysis of patients after total hip replacement and to find out, how chosen temporo-spatial, kinetic and kinematic parameters change during the first half a year after the surgery. The deviations found in gait stereotypes of individual patients are further compared with results of international studies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK