Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesný růst a výkonnost předškolních dětí ve vztahu k pohybovému režimu dětí
Název práce v češtině: Tělesný růst a výkonnost předškolních dětí ve vztahu k pohybovému režimu dětí
Název v anglickém jazyce: Physical growth and efficiency of preschool children regarding motion mode
Klíčová slova: Tělesný růst, motorická výkonnost, předškolní dítě,podmínky, pohybový režim, zdravý životní styl.
Klíčová slova anglicky: Physical growth, motor efficiency, preschool child, conditions, motion mode, healthy life style.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2014
Datum zadání: 14.12.2014
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická čász se zaměří na charakteristiku vlivů na tělesný a motorický vývoj dítěte.
Praktická část bude zaměřena na zjištění některých vlivů pomocí měření růstu, testování motoriky, dotazníků a pozorování.
Výsledky budou zpracovány základními statistickými metodami.
Seznam odborné literatury
DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte: [tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 137 s. ISBN 80-717-8693-4.
DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání. 2. vyd. Praha: Raabe, 2011, 146 s. ISBN 978-808-6307-886.
HÁJEK, Jeroným. Antropomotorika. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 107 s. ISBN 978-80-7290-598-0.
HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 203 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-718-4875-1.
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2007, 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4
MACHOVÁ, Jitka a Jiří NOVOSAD. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. Praha: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 269 s. ISBN 978-80-7184-867-72.
MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 175 s. ISBN 80-244-0981-X.
VIGNEROVÁ, Jana a Jiřina MÁČKOVÁ. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika: souhrnné výsledky. 1. vyd. Praha: SZÚ, 2006, 238 s. ISBN 80-865-6130-5.
VIGNEROVÁ, J a Pavel BLÁHA. Sledování růstu českých dětí a dospívajících: norma, vyhublost, obezita. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001, 173 s., grafy, tab. ISBN 80-707-1173-6.
Erik a Dagmar Sigmundovi. Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 171 s. ISBN 978-80-244-2811-6 (váz.)
Předběžná náplň práce
Změny růstu dětí předškolního věku
Zjišťování růstu a motorické výkonnosti.
Zjišťování pohybu v životním stylu rodiny a řízených pohybových aktivit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Changes in chidren´s growth
Measurment of growth and motor performance
Asking about family life style and movement activities in preschool age.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK