Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinky agonistů GABAB receptorů na vývoj motoriky laboratorního potkana
Název práce v češtině: Účinky agonistů GABAB receptorů na vývoj motoriky laboratorního potkana
Název v anglickém jazyce: Effects of GABAB receptors agonists on motor development of laboratory rat.
Klíčová slova: GABAB receptor, baclofen, agonista GABAB receptoru, motorický vývoj, vývoj potkana, motorické testy, spasticita
Klíčová slova anglicky: GABAB receptor, baclofen, GABAB receptor agonist, locomotor development, development of rat, motor skill tests, spasticity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2014
Datum zadání: 21.04.2015
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Oponenti: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je v prvé řadě rešeršní, takže práce podá přehled účinků baclofenu a SKF97541 (agonista GABAB receptorů 10x účinnější než baclofen) na motoriku potkanů. Rešerše bude zaměřena nejenom na výsledky získané na dospělých zvířatech, ale hlavně na vývojové práce. Součástí bakalářské práce bude i pilotní skupina laboratorních potkanů, kterým budou agonisté GABAB receptorů podáváni denně od 7. do 11. dne po narození. Tato zvířata budou opakovaně testována baterií testů přiměřených pro jednotlivá věková stadia mláďat potkanů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor´s work is on the first place research, therefore the main target is to show the overview of effects of "Baclofen" and "SKF97541" (antagonist GABAB receptors which effect is 10 times potent when compared with "Baclofen"). The research will be focused on not only on results obtained by examination of adult animals but mainly on the results gained from examination of young rat during their development. Moreover, a pilot group of animals, who will be administer with GABAB receptor antagonists daily from 7th to 11th day after born, will be observed as well. All these animals will be tested by a set of tests appropriate for each age stage of rat pups.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK