Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Třída k použití
Název práce v češtině: Třída k použití
Název v anglickém jazyce: Classroom utilization
Klíčová slova: minimalizace, omezení, prostředky, výtvarná výchova, výuka, třída
Klíčová slova anglicky: minimization, limitation, means, art lesson, lessons, class
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2014
Datum zadání: 14.12.2014
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: MgA. Jan Pfeiffer
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
Proveďte reflexi hodiny výtvarné výchovy. Zaznamenejte standardní výtvarné prostředky používané ve výtvarné výchově. Vytvořte paradigma nouzového řešení. Pracujte s ideou minimálních prostředků a mezních podmínek pro výuku. Věnujte pozornost třídě a jejímu vybavení. Vlastní koncepty podrobte dialogu - konfrontaci se zkušeným pedagogem.

Praktická část:
Vytvořte sérii praktických výstupů na základě idey minimálních prostředků. Položte důraz na materiál. Transformujte vizuální podobu primárních výstupů do tradičního dvojrozměrného artefaktu.

Didaktická část:
Reflektujte výsledky zkoumání v teoretické i praktické části bakalářské práce v didaktických etudách s těžištěm v mimoškolní edukaci. Představte koncepty úloh, vycházejících z omezených možností a prostředků.
Seznam odborné literatury
HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy II. SPN UK, Praha 1982
LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989.
PETŘÍČEK, M. Myšlení obrazem – průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé, Herrmann & synové, 2009
ROESELOVÁ, V. Námět ve výtvarné výchově, Praha : Sarah. 2000
ROESELOVÁ, V. Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ. Praha: UK Praha Ped F, 2001.
SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Univerzita Karlova, 1997
Předběžná náplň práce
Reflexe výuky výtvarné výchovy z pozice materiálového zajištění. Vytvoření paradigmatu nouzového řešení. Práce s ideou minimálních prostředků. Dialog vlastního uvažování se zkušeností staršího pedagoga. Práce na materiálových exploracích v intencích tématu. Reflexe zkoumání a zpětné vazby z dialogu v návrhu didaktických úloh.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Reflection of art lessons teaching from the position of material procuring. Creation of paradigm of emergency solution. Work with the idea of minimal means. Dialog of your own thinking with a thinking of an experienced teacher. Work on exploration of material in an intention of the topic. Reflection of exploring and feedback of a dialog in the planning of didactic assignments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK