Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh komunikační strategie pro značku WIN-WIN shop
Název práce v češtině: Návrh komunikační strategie pro značku WIN-WIN shop
Název v anglickém jazyce: Concept of communication strategy of the WIN-WIN shop
Klíčová slova: WIN WIN love, komunikační strategie, marketingový mix, značka, udržitelná móda
Klíčová slova anglicky: WIN WIN love, marketing communication strategy, marketing mix, brand, sustainable fashion
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2014
Datum zadání: 08.12.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce na téma „Návrh komunikační strategie pro značku WIN-WIN shop“ se zabývá propojením marketingové komunikace a udržitelné módy. Pojednává o značce WIN WIN love, jejím vzniku a komunikační strategii. V teoretické části práce definuje termíny marketingová komunikace, marketingový mix a komunikační mix, u něhož pak dále rozebírá reklamu, podporu prodeje, public relations, přímý marketing a osobní prodej. Popisuje teoretická východiska spjatá se značkou, rozebírá její identitu a hodnotu.

V deskriptivní části práce specifikuje vznik a popis značky a analyzuje její cílovou skupinu podle modelu Galaxie GIM. V analytické části se práce zabývá jednotlivými prvky marketingového mixu, dále pak popisem současné komunikace s ohledem na její silné a slabé stránky, a na závěr hodnotí jednotlivé faktory značky pomocí SWOT analýzy. Závěrečná část práce je věnována primárnímu výzkumu, který je proveden pomocí metody online dotazování prostřednictvím dotazníku. V závěru práce vyhodnocuje výsledky dotazníku a navrhuje doporučení na konkrétních příkladech za účelem zlepšení komunikační strategie
do budoucna.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this thesis, titled “Communication strategy proposal for WIN-WIN shop”,
is to provide a detailed analysis of marketing-oriented communication, in relation to sustainable fashion. The thesis is focused on the case of WIN WIN love brand, describing its inception and communication strategy. The theoretical part of the thesis defines the terms marketing communication strategy. The theoretical part of the thesis defines the terms communication strategy, marketing mix and communication mix, with an emphasis
on advertising, public relations, direct marketing and personal sales. The theoretical bases of the brand development are explained, including its identity and value.

The descriptive part of the thesis characterizes the brand and establishes its origins. The target market is analyzed by the Galaxie Gim model. The analytical part of the thesis investigates separate parts of the marketing mix and explores current communication strategy, pinpointing its advantages and disadvantages. Other factors of the brand are analyzed by SWOT. Lastly, the thesis presents results of primary research conducted through online questionnaires.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK