Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psaní a čtení vlastního jména v předškolním věku
Název práce v češtině: Psaní a čtení vlastního jména v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: Name Writing and Reading of Preschool Age Children
Klíčová slova: podpis, čtení a psaní,vývoj, vnímání psaného textu, předškolní věk
Klíčová slova anglicky: signature, reading and writing,development, perception of letters, preschool age
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2014
Datum zadání: 07.12.2014
Datum a čas obhajoby: 25.05.2016 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
ANOTACE

Bakalářská práce se zabývá problematikou psaní a čtení vlastního jména v předškolním období. Vlastní jméno je pro děti velmi atraktivní, proto se jako první většinou chtějí naučit napsat právě svoje jméno. Díky podpisu si děti pomalu osvojují systém písma a celou písemnou kulturu.
Teoretická část se věnuje stručnému popisu jednotlivých vývojových charakteristik dítěte předškolního období. Dále se zabývá vývojem písma v předškolním věku a rozvojem schopností a dovedností potřebných k nácviku psaní a čtení. Těžiště této práce spočívá v praktické části. Jedná se o vlastní empirický výzkumu heterogenní skupiny dětí ve věku 3-6 let. Děti měly několik úkolů jako například podepsat se a následně svůj podpis zpětně přečíst nebo své jméno rozpoznat v krátkém textu.
Cílem zkoumání je zjistit, jaký mají předškolní děti vztah k podpisu. Pozornost je zaměřena jak na grafickou podobu podpisu, tak na dětskou představu o tom, jak je podpis společensky důležitý a užitečný. Bakalářská práce se zabývá také tím, zda je pro děti těžší podpis napsat nebo jej přečíst.
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ V. Školní zralost: Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4

PIAGET, J. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-263-8

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8

MLČÁKOVÁ, Renata. Grafomotorika a počáteční psaní. Vyd. 1. Praha: Grada,
2009. ISBN 978-802-4726-304

FERREIRO, Emilia and Ana TEBEROSKY. Literacy before schooling. New Hampshire: Heinemann Educational Books, 1982. ISBN 0-435-08202-7

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce


This bachelor thesis deals with the issue of writing and reading personal names in the preschool period. The personal name is very attractive for the children, and therefore they usually want to learn to write this particular name first. Thanks to the signature, the children gradually become acquainted with the system of writing and the entire culture of writing.
In its theoretical part, it briefly describes the individual development characteristics of a preschool child. Further on, it deals with the development of writing in the preschool age and the development of abilities and skills needed to learn to write and read. The focus of the paper lies in the practical part. It is the author’s own empirical research of a heterogenic group of children aged 3-6 years. Children had several tasks, such as sign up and then re-read their signature or recognize their name in a short text.
The aim of the research is to find out the relationship of the preschool children to their signature. Attention is focused both on the graphic form of the signature, and on the children’s notion of the social importance and usefulness of signature. The bachelor thesis also reflects on whether it is more difficult for the children to write their name or to read it.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK