Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Princip náhody v současném grafickém umění
Název práce v češtině: Princip náhody v současném grafickém umění
Název v anglickém jazyce: Randomness in Contemporary Graphic Art
Klíčová slova: grafické umění, grafický design, ilustrace, náhoda, hra, edukace, příběh, fantazie, pravidla karetních her
Klíčová slova anglicky: graphic art, graphic design, illustration, randomness, game, education, narrative graphics, fantasy, rules to card games
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2014
Datum zadání: 06.12.2014
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. ve výtvarné části:
-vypracuje koncept vlastní karetní hry, nebo navrhněte "redesign" hry tradiční
-navrhněte a vytvořte obsahově i vizuálně ucelený soubor karet, včetně obalu a návodu, pro určenou věkovou skupinu
-prozkoumejte možnosti rytmu, kompozice, práce s obrazovým nebo typografickým detailem v souvztažnosti s obsahem tiskoviny
-přizpůsobte návrh dostupným reprodukčním technickým možnostem
-dokumentuje realizaci a uplatnění karetní hry v praxi (fotografický a video záznam)

2. v teoretické části:
-proveďte sběr a třídění informací z tuzemské i zahraniční literatury
-zaměřte se na uplatnění náhody jako inspiračního zdroje uměleckého díla
-zmapujte uplatnění principů náhody a hry v současném grafickém umění (s důrazem na tvorbu určenou dětem)
-vyhledejte a poukažte na vhodné paralely a inspirativní příklady pro současnou tvorbu v dějinách moderního umění
-navrhněte výtvarný projekt pro uplatnění v praxi mimoškolního zařízení, založený na dané tématice

Rozsah práce (NS): 30–40 stran textu včetně dokumentace.
Rozsah výtvarných prací: maketa karetní hry, ucelený soubor karet, včetně obalu a návodu.
Seznam odborné literatury
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Illustrator CS6 – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3792-5.
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe InDesign CS6 – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-2338-6.
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop CS6 – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3736-9.
ARP, H. Na jedné noze. Praha 1989.
DYTRTOVÁ, K. Interpretace a metody ve vizuálních oborech. Ústí n.L.: Acta Universitatis UJEP Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-250-5.
FULKOVÁ, M. Diskurs umění a vzdělávání. H&H, Praha. 2008, ISBN 978-80-7319-076-7
FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ L., A SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace I. Praha: UK - Karolinum, UPM, 2012. ISBN: 978—80-7101—111-8.
BORECKÝ, V. Imaginace, hra a komika. Praha: Triton 2005, ISBN: 80-7254-503-5.
GADAMER, H. G. Aktualita krásného, Umění jako hra, symbol a slavnost (sestavil David FILIP), Praha: 2003. ISBN 80-86138-48-8.
HUIZINGA, J. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: 2000, ISBN: 80-7272-020-1.
KLANTEN, R. Regular Graphic Design Today, ISBN: 978-3-89955-253-9.
KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000 ISBN 80-7226-385-4.
MORGENSTERN, Ch. Bim, bam, bum. Praha: 1971.
TWEMLOWOVÁ, A. K čemu je grafický design? 2009. ISBN:978-80-7391-027-3.
TEKINBAS, K. S., ZIMMERMAN, E. Rules of Play: Game Design Fundamentals. E. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. 2004. ISBN: 9780262240451.
VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy Praha 2013, ISBN: 978-80-247-4473-5.
WIEDEMANN, J. (ed.) Illustration Now 1-4 .Köln: Benedikt Taschen Verlag, 2005,ISBN 38-228-4033-5.
ZEEGEN, L. The Fundament als of Illustration. Laussane: AVA Publishing, 2005-2011,ISBN 29-403-7333-7.

Odborné články a časopisy:
NEUBAUER, Z.: O náhodě a spontaneitě, in: Vesmír 74, 646, 1995/11. (http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=5216).
SOKOL, J. Náhoda a věda, in: Vesmír 73, 228, 1994/24. (http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=3232).
URUBAN V. Náhoda v exaktní vědě, in: Essentia. (http://www.essentia.cz/index.php?obsah=6&id=81)
Předběžná náplň práce
Studium odborných pramenů, individuální reflexe, rozpracování výtvarných témat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK