Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stresové faktory v povolání vychovatele a možnosti eliminace jejich vlivu
Název práce v češtině: Stresové faktory v povolání vychovatele a možnosti eliminace jejich vlivu
Název v anglickém jazyce: Stress factors in profession of educator and ways of elimination of their influence
Klíčová slova: Stres, stres v povolání vychovatele, vyrovnávání stresu, zdroje stresu, škola,
Klíčová slova anglicky: Stress, stress professions educators, balancing stress, sources of stress, school,
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2014
Datum zadání: 04.12.2014
Datum a čas obhajoby: 19.01.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Otázka stresů působících na vychovatele je v této době velmi aktuální téma, a to vlivem změny životního stylu, zrychlení doby, hektičnosti, nárůstu počtů dětí nastupujících školní docházku, zaměstnanosti rodičů, atd. Ve své práci bych chtěla odhalit a popsat veškeré specifické stresory, které každý den při výkonu tohoto povolání na vychovatelku ve školní družině působí a zjistit, jakým způsobem jí dále ovlivňují. Použijí pozorování, dotazníky pro rodiče a vychovatele a rozhovor s vychovateli. Součástí mé práce budou také návrhy relaxačních technik.
Seznam odborné literatury
BARTKO, Daniel, Moderní psychohygiena, Praha: Panorama 1976. ISBN 11-106-80.

KRASKA-LÜDECKE, Kerstin. Nejlepší techniky proti stresu. Vyd. 1. Překlad Dagmar Brejlová. Praha: Grada 2007, 116 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-8024718-330.

PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Proti stresu krok za krokem. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2001, 187 s. ISBN 80-247-0068-9.

PRŮCHA, J. Učitel: současné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-621-7.

ŠVINGALOVÁ, D. Stres v učitelské profesi. 1. Vyd., Liberec. Technická univerzita v Liberci, 2000. ISBN 7083-382-3.

ŘEHULKA, E., ŘEHULKOVÁ, O. Problematika tělesné a psychické zátěže při výkonu učitelského povolání. In Učitelé a zdraví. Brno: Křepela, 1998, s. 99-104. ISBN 80-902653-0-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK