Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvod a jeho majetkové důsledky - komparace české a německé právní úpravy
Název práce v češtině: Rozvod a jeho majetkové důsledky - komparace české a německé právní úpravy
Název v anglickém jazyce: Divorce and its consequences on property – a comparison of Czech and German legal regulation
Klíčová slova: Rozvod, komparace, Německo
Klíčová slova anglicky: Divorce, comparison, Germany
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2014
Datum zadání: 04.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2017
Datum a čas obhajoby: 30.01.2017 14:30
Místo konání obhajoby: míst. 131 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2017
Oponenti: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této práce je rozvod a jeho majetkové vypořádání – komparace české a německé právní úpravy. Práce je rozčleněna do čtyř základních kapitol, ve kterých je postupně vyložena historie právní úpravy rozvodu, dále je popsán pojem rozvodu jako takový, poté následuje výklad o rozdílných majetkových režimech u nás a v Německu a nakonec se věnuje majetkovému vyrovnání manželů po rozvodu. Práce využívá jak analytickou metodu, tak metodu komparativní. Každá kapitola je pro přehlednost rozčleněna do podkapitol, kde je nejprve pojednáno o české právní úpravě, následně o německé právní úpravě a na závěr jsou obě právní úpravy srovnány. Cílem této práce je obě právní úpravy porovnat a zjistit shodné a odlišné znaky.
První kapitola se věnuje historii rozvodu. Výklad začíná obdobím středověku a chronologicky postupuje přes právní vývoj v 18. a 19. století až k 20. století. V druhé kapitole je popisován pojem rozvodu. Nejprve je vyloženo, jak obecně manželství zaniká v obou právních úpravách, dále je věnována pozornost kvalifikovanému rozvratu, jako jedinému rozvodovému důvodu. Na závěr této kapitoly dochází k rozdělení a odlišení základní úpravy rozvodu od rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu a rozvodu s užitím proti-tvrdostní klauzule. Ve třetí kapitole se výklad prostřednictvím manželských majetkových režimů nastiňuje právní úpravu manželských majetkových poměrů ještě za trvání manželství. Najdeme zde rozbor a odlišnosti zákonného majetkového režimu u nás a v Německu, srovnání právní úpravy oddělených jmění a další režimy odlišné od zákonného režimu. Poslední kapitolou je vypořádání majetkových poměrů manželů po rozvodu. Tato část se zabývá vypořádáním majetkových společenství, vypořádáním bydlení manželů po rozvodu, vyživovací povinností mezi rozvedenými manžely a vypořádáním obvyklého vybavení rodinné domácnosti. Na konci práce najdeme závěr, ve kterém jsou shrnuty poznatky, ke kterým se v této práci dospělo.
Tato diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 30. listopadu 2016.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the thesis is divorce and its consequences on property - comparison of Czech and German legal regulation. The thesis is divided into four basic chapters, in which there is described the history of divorce, then there is explained the term of divorce itself followed by definition of different matrimonial property regimes in the Czech republic and in Germany. In the end the thesis concerns settlement of property between spouses after the divorce. The thesis profits from both analytical and comparative methods of approach. Each chapter is divided into subchapters for better clarity and easier orientation. The subchapter consists of first explonation of Czech legal regulation, followed by German legal point of view and both of them are compared at the end of each section. The aim of this thesis is to explore similarities and differences between both legal regulations.
First chapter deals with the history of divorce. The periods concerned are medieval times, the 18th and 19th Century and the whole 20th Century’s development in the end. The second chapter is dedicated to the term divorce itself. First the termination of marriage in general is explained, then the thesis pays attention to a qualified breakdown as the only possible legal reason of divorce. At the end of this same chapter the thesis distinquishes differences among the basic divorce regulation, the divorce with examination of causes regulation and anti-severity clause. The third chapter deals with matrimonial property regimes that persists during the duration of marriage. The thesis is concerned with legal property regime systems, separated property systems and other possible property systems that are offered by each country. The last section of this theses is dedicated to settlement of property regimes, the settlement of common housing, alimony between former spouses and settlement of regular equiptment of family house. At the end we find conclusion, which summarises the results of this thesis.
This thesis reflects legal regulation as of 30th November 2016.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK