Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grafická a hláskoslovná analýza písní Valentina Šubara: perspektiva kvantity vokálů
Název práce v češtině: Grafická a hláskoslovná analýza písní Valentina Šubara: perspektiva kvantity vokálů
Název v anglickém jazyce: Graphical and Phonological Analysis of Songs by Valentin Šubar: the Perspective of Vowel Length
Klíčová slova: grafika|hláskosloví|humanismus|hymnografie|hymnologie|Jiří Hanuš z Kronenfeldu|kvantita vokálů|písně|utrakvismus|Valentin Šubar
Klíčová slova anglicky: graphics|humanism|hymnography|hymnology|Jiří Hanuš of Kronenfeld|phonology|songs|Utraquism|Valentin Šubar|vowel length
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2014
Datum zadání: 03.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2014
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomové práce bude grafická a hláskoslovná analýza tisku Písně na epištoly a evanjelia (Praha 1612, Knihopis 16012), která se zaměří zejména na kvantitu vokálů. Pramenným východiskem se stane tisk uložený v knihovně Strahovského kláštera (sig. AE X 67), jehož část bude kolacionována s dalšími dostupnými výtisky a s torzem rukopisného opisu z roku 1580. Diplomová práce bude obsahovat transliteraci vybraných reprezentativních úseků textu, jejich grafickou a hláskoslovnou analýzu z hlediska kvantity vokálů a výsledky analýzy začleněné do kontextu dosavadního bádání.
Postup práce:
1. Prostudování odborné literatury, výběr reprezentativních textových úseků k transliteraci, kolace pramenů.
2. Transliterační poznámka a transliterace vybraných textových úseků (předmluva, část písní nedělních a část písní svátečních).
3. Grafická a hláskoslovná analýza transliterovaného textu zaměřená na kvantitu vokálů.
4. Prezentace výsledků, jejich zhodnocení a srovnání s dosavadním bádáním.


Seznam odborné literatury
BALHAR, Jan a kol. (1992–2011): Český jazykový atlas. 6 sv. Praha: Academia.

BĚLIČ, Jaromír (1972): Nástin české dialektologie. Praha: SPN.

BENEDIKT Z NUDOŽER, Vavřinec – SMITH, Nancy Susan, ed. (1999): Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, libri duo. Ostrava: FF OU.

BERGER, Tilman (2008): Studien zur historischen Grammatik des Tschechien: bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik. München: Lincom Europa.

ČEJKA, Mirek – ŠLOSAR, Dušan – NECHUTOVÁ, Jana, eds. (1991): Gramatika česká Jana Blahoslava. Brno: MU.

ČIŽMÁŘOVÁ, Libuše (2003): Úvaha k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity 52, A 51, s. 213–221.

DITTMANN, Robert (2012): Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma.

FLAJŠHANS, Václav (1893): Ke kvantitě češtiny 16. století. Listy filologické, 20, s. 383-390.

GEBAUER, Jan (1963): Historická mluvnice jazyka českého. Díl 1., Hláskosloví. Praha: NČSAV.

HÁDEK, Karel (1970): Ke kvantitě samohlásek v češtině 17. století. Listy filologické 93, s. 44–53.

HÁDEK, Karel (1977): K transkripci česky psaných památek 16.–17. století. Studia Comeniana et historica 17, 7, s. 28–37.

Hymnorum thesaurus Bohemicus [online]. Dostupné na http://www.clavmon.cz/clavis/index.htm.

JIREČEK, Josef (1878): Dějiny církevního básnictví českého až do XVIII. století. Praha: Královská Česká společnost nauk.

KOMÁREK, Miroslav (1982): Nástin fonologického vývoje českého jazyka. Praha: SPN.

KUČERA, Karel (2006): Neustálené kolokace tvarů s provedenými a neprovedenými hláskovými změnami ve starších českých textech. In: Kolokace. František Čermák – Michal Šulc, eds. Praha: NLN, s. 249–261.

KYAS, Vladimír (1997): Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha: Vyšehrad.

LAMPRECHT, Arnošt – ŠLOSAR, Dušan – BAUER, Jaroslav (1986): Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN.

Melodiarium Hymnologicum Bohemiae[online]. Dostupné na http://www.musicologica.cz/melodiarium.

NEJEDLÝ, Petr a kol.: Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny [online]. Dostupné na http://madla.ujc.cas.cz.

PORÁK, Jaroslav (1983): Humanistická čeština. Hláskosloví a pravopis. Praha: UK.

REJZEK, Jiří (2003): Ještě k fonetickým vlivům staré němčiny na starou češtinu. Bohemistyka, 3, s. 251–264.

RYSOVÁ, Kateřina (2010): K přepisu německých přejímek do češtiny doby střední. In: Dějiny českého pravopisu. Brno: Host.

SCHEER, Tobias (2004): O samohláskové délce při derivaci v češtině. In: Čeština - univerzália a specifika, 5, s. 224-239.

ŠAUR, Vladimír (1995): K výkladu vývoje české vokalické kvantity. In: Pocta Dušanu Šlosarovi. Petr Karlík – Jana Pleskalová – Zdenka Rusínová, eds. Boskovice: Albert, s. 91–96.

ŠLOSAR, Dušan (1962): Příspěvek k poznání české kvantity v 16. století. In: Opera Bohemica Minora. Brno: Host, 2010,s. 75–82.

ŠLOSAR, Dušan (1964): Samohlásková kvantita v době Adama Michny z Otradovic. In: Opera Bohemica Minora. Brno: Host, 2010, s.83–88.

ŠLOSAR, Dušan (2006): Hláskosloví staré češtiny alternativně? In: Studia Philologica Slavica. Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag. Berlin: LIT Verlag, s. 649–653.

ŠLOSAR, Dušan (2008): K relativní chronologii ve vývoji českého dlouhého vokalismu. In: Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Michaela Čornejová – Pavel Kosek, eds. Brno: Host, s. 224–228.

TRÁVNÍČEK, František (1935): Historická mluvnice československá. Praha: Melantrich.

VINTR, Josef (1995): Pravidla označování kvantity vokálů v barokní češtině podle „Brusu“ Jiřího Konstance z r. 1667. In: Pocta Dušanu Šlosarovi. Petr Karlík – Jana Pleskalová – Zdenka Rusínová, eds. Boskovice: Albert, s. 36–45.

Vokabulář webový [online]. Dostupné na http://vokabular.ujc.cas.cz.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK