Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnitelnost absolventů škol ve společnosti vědění
Název práce v češtině: Uplatnitelnost absolventů škol ve společnosti vědění
Název v anglickém jazyce: Success of school leavers in the knowledge society
Klíčová slova: Dělba práce, sociální struktura, sociální mobilita, společnost vědění, informační společnost, vzdělanostní struktura, trh práce, kvalifikace, kompetence, celoživotní učení, uznávání výsledků neformálního vzdělávání a infomálního učení, kooperace vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů.
Klíčová slova anglicky: Division of labour, social structure, social mobility, knowledge society, information society, educational structure, labour market, qualification, competence, lifelong learning, recognition of non-formal (education) and informal learning, cooperation of educational institutions and employers.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2014
Datum zadání: 03.12.2014
Datum a čas obhajoby: 27.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Oponenti: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude ve své praktické části opírat o šetření zaměstnavatelů zaměřené na uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce. V rámci analýzy dat se budu zaměřovat především na rozdíly mezi zaměstnavateli z různých oblastí činnosti (sekundární, terciární a kvartérní sektor). Zároveň budou v rámci šetření využity pokročilejší metody pro hlubší analýzu dat a bude vytvořena typologie zaměstnavatelů na základě jejich postojů vůči absolventům škol. Pro popis tématu rovněž využiji volně přístupná data - MPSV, ÚP ČR, ČSÚ, OECD a EUROSTAT.
Úvod
Vzdělání a společnost
Společnost nerovnosti a dělba práce
Sociální stratifikace
Sociální mobilita a vzdělání
Společnost vědění
Koncept společnosti vědění
Zdroje konceptu společnosti vědění
Vývoj české vzdělanostní struktury
Kritika vzdělanostní společnosti
Situace na trhu práce
Podmíněnost trhu práce
Trh práce a demografické stárnutí obyvatelstva v kontextu společnosti vědění
Uplatnitelnost absolventů středních a vysokých škol z pohledu zaměstnavatelů
Pozadí výzkumu
Metodologie výzkumu
Hodnocení klíčových kompetencí zaměstnavateli
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Závěr
Seznam odborné literatury
ŠANDEROVÁ, J.: Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum, 2004.
KATRŇÁK, T.: Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK, 2005.
TUČEK, M. et al: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2003.
BOURDIEU, P.: Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998.
VESELÝ, A.: Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, 2004, Vol. 40, No. 4, pp. 433 – 446.
PETRUSEK, M.: Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006.
WILLKE, H.: Společnost vědění: Vědění je klíčem ke společnosti. Pp. 243 – 262 in PONGS, A.: V jaké společnosti vlastně žijeme. Praha: ISV nakladatelství, 2000.
DUCATEL, K. et al: The Information Society in Europe: Work and Life in an Age of Globalization. Lanham: Rowman & Littlefield, 2000.
OFFE, C.: Společnost práce. Pp. 183 – 203 in PONGS, A.:V jaké společnosti vlastně žijeme. Praha: ISV nakladatelství, 2000.
KALOUS, J.: Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum, 2006.
SIMONOVÁ, N.: Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: vývoj od počátku 20. století do současnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.
MACHONIN, P.: Proměny sociálního rozvrstvení. Pp. 211 – 220 in TUČEK, M.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2003.
TUČEK, M.: Mezigenerační vzdělanostní mobilita. Pp. 350 – 370 in TUČEK, M.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2003.
KELLER, J., TVRDÝ, L.: Vzdělanostní společnost: Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008.
BECK, U.: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2004.
KUCHAŘ, P.: Trh práce: Sociologická analýza. Praha: Karolinum, 2007.
VOJTĚCH, J., CHAMOUTOVÁ, D.: Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v EU – 2012/2013. Praha: NÚV, 2013.
Strategie celoživotního učení ČR. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007.
Další zdroje:
http://www.oecd.org
http://www.czso.cz
http://uiv.cz
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.mpsv.cz/cs/
http://www.upcr.cz
http://www.nuv.cz
Předběžná náplň práce
V současné společnosti se můžeme setkat s nezáměrnými důsledky akcentace vzdělávání v podobě ztížené možnosti uplatnění absolventů s vyšší dosaženou úrovní vzdělání na trhu práce. Zároveň jsme svědky neuspokojené poptávky zaměstnavatelů - převážně sekundárního sektoru - po pracovní síle zejména u dělnických profesí. Podíl počtu osob s vyšší úrovní dosaženého vzdělání se v ČR nadále zvyšuje. Lidé s vyšším vzděláním však mohou mít v současné době problémy při hledání pracovního uplatnění a nalezení pracovní pozice, která by byla zcela adekvátní jejich kompetencím a schopnostem. Již zdaleka neplatí pravidlo, že bude člověk s vyšším vzděláním na trhu práce úspěšnější, lépe finančně ohodnocený a bude spadat do skupiny s menším rizikem hrozby nezaměstnanosti. Mnozí absolventi vysokých škol v dnešní době zastávají pracovní pozice, v rámci kterých jsou kladeny nižší požadavky na vzdělání i kompetence. Vzdělání jako nástroj vzestupné sociální mobility začíná selhávat. V důsledku akcentace vyšší úrovně vzdělání postupně dochází k devalvaci hodnoty vzdělání jako takového a také ke znehodnocení vzdělanostních osvědčení, které již samy o sobě nejsou schopny zajistit práci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis concentrates on the knowledge society and the possibility of school leavers to find a job corresponding with the achieved education level. The thesis also deals with the viewpoint of employers on demand for qualifications and school leavers (graduates) of different education levels. It is trying to answer the question, if education has –in connection with the labour market development- an adequate influence on the social mobility as it was in the recent past. In this respect the thesis is trying to suggest possible solutions of the situation occurred on the labour market from the viewpoint of the qualified labour shortage with lower educational level, especially in the secondary sector.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK