Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korelace molekulárně-genetických a morfologických znaků vzácných nádorů slinných žláz
Název práce v češtině: Korelace molekulárně-genetických a morfologických znaků vzácných nádorů slinných žláz
Název v anglickém jazyce: Correlation of Molecular-Genetic and Morphological Markers of Rare Salivary Gland Tumors
Klíčová slova: salivární karcinom, MYB-NFIB, 1p36, adenoidně cystický karcinom, sekreční karcinom, ETV6-NTRK3, RET, EWSR1, prognostický marker
Klíčová slova anglicky: salivary carcinoma, MYB-NFIB, 1p36, adenoid cystic carcinoma, secretory carcinoma, ETV6-NTRK3, RET, EWSR1, prognostic marker
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Šiklův ústav patologie (14-500)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2014
Datum zadání: 02.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2014
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.
  RNDr. Mgr. Radek Šíma, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Doktorská dizertační práce se zabývá vztahem mezi histomorfologickými a molekulárně genetickými nálezy u vybraných nádorů slinných žláz. Autor se jako molekulárně-cytogenetický pracovník ve své práci zaměřoval především na využívání detekce translokací jako diferenciálně diagnostických markerů u karcinomů slinných žláz. Dizertační práce je komentovaným souborem vlastních publikací autora a je rozdělena do 4 částí.
V první části jsou publikace prohlubující znalosti o adenoidně cystickém karcinomu. Bylo prokázáno, že translokace t(6;9)(q22-23;p23-24) vyúsťující ve fúzi transkripčních faktorů MYB-NFIB, nebo translokace t(8;9) vyúsťující ve fúzi MYBL1-NFIB představují robustní diferenciálně diagnostický marker adenoidně cystického karcinomu. Dále bylo prokázáno, že vzhledem k statisticky významně nižšímu přežívání pacientů se ztrátou lokusu 1p36, může tato delece sloužit jako marker nepříznivé prognózy onemocnění.
Druhá část shrnuje práce zabývající se sekrečním karcinomem mamárního typu (MASC), který byl v naší laboratoři prioritně popsán jako nová jednotka, vyznačující se výskytem translokace t(12;15)(p13;q25) s fúzí genů ETV6-NTRK3. Dalším prioritním pozorováním je popis nové fúze ETV6-RET u menší části případů MASC. Nově byly popsány první dva případy MASC vycházející ze žlázek v nosní sliznici.
Třetí část tvoří přehledové články, z nichž jeden prvoautorský se zabývá detailním popisem molekulárně-genetických metod používaných ke studiu salivárního adenoidně cystického karcinomu. Další dva spoluautorské shrnují poznatky o biologickém chování, morfologii, prognostice a molekulární-genetice vybraných salivárních karcinomů, především u jednotek vykazujících charakteristické translokace.
Ve čtvrté části je komentována práce zabývající se vztahem mezi zlomem EWSR1 genu a histomorfologií vybraných salivárních nádorů s převažující světlobuněčnou komponentou. Zlom EWSR1 se vyskytuje ve spektru nádorových jednotek a není specifický pro hyalinizující světlobuněčný karcinom malých slinných žláz.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis deals with relationship between histomorphological and molecular-genetic findings of selected salivary gland tumors. Author, as a molecular-cytogeneticist mainly focused on detection of tumor-specific translocations of the salivary gland tumors which can serve as differential diagnostic markers. The thesis is composed as a commented files of authors own publications, and it is divided into four parts.
First part deepens the knowledge of salivary adenoid cystic carcinoma. It was proved, that t(6;9)(q22-23;p23-24) resulting in fusion of transcription factors MYB-NFIB, or more rarely t(8;9) resulting in MYBL1-NFIB fusion represent robust differential diagnostic marker of adenoid cystic carcinoma. Further it was proved, that the 1p36 deletion can serve as an unfavorable prognostic indicator of adenoid cystic carcinoma, as the patients with 1p36 deletion had significantly lower survival.
Second part summarizes new developments about mammary analogue secretory carcinoma (MASC), which was described by our group as a new salivary tumor entity characterized by translocation t(12;15)(p13;q25) resulting in ETV6-NTRK3 fusion. Another novel observation is a discovery of ETV6-RET fusion in a subset of MASC cases. Further, the first two MASCs of nasal mucosa origin have been described.
Third part consists of review articles. One of them deals with the description of molecular-genetic methods used to study adenoid cystic carcinoma. The latter two articles summarize the knowledge of biological behavior, morphology, prognostics and molecular-genetic of salivary gland carcinomas carrying diagnostic translocations.
In the last section, we comment the paper dealing with relationship of EWSR1 gene break and histomorphology of selected salivary gland carcinomas with predominant clear cell component. EWSR1 break occurs in a spectrum of tumor entities, and it is not specific for hyalinizing clear cell carcinoma of small oral salivary gland origin as originally expected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK