Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Praxe založená na důkazech v oblasti prevence a péče o dekubity v intenzivní péči
Název práce v češtině: Praxe založená na důkazech v oblasti prevence a péče o dekubity v intenzivní péči
Název v anglickém jazyce: Evidence-based practice in the prevention and treatment of pressure ulcers in intensive care patients
Klíčová slova: dekubity, intenzivní péče, praxe založená na důkazech, prevence, ošetřovatelství, ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky: pressure ulcers, intensive care, evidence-based practice, prevention, nursing, nursing care
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2014
Datum zadání: 01.12.2014
Datum a čas obhajoby: 07.06.2016 07:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Petra Vrábelová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
Cambridge Media on behalf of National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance All. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. (2). Australia: Cambridge Media: Perth. Retrieved from:http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2010/10/Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf
Cooper, K. (2013). Evidence-Based Prevention of Pressure Ulcers in the Intensive Care Unit. Critical Care Nurse, 33(6), pp. 57-66. DOI: 10.4037/ccn2013985.
Jarošová, D., & Zeleníková, R. (2014). Ošetřovatelství založené na důkazech: Evidence Based Nursing. (1. vyd., 136 s.) Praha: Grada.
Koutná, M., & Pokorná, A. (2013). Hojení ran v intenzivní péči IV. Hojení ran, 7(1), pp. 3-10. Retrieved from:http://www.prolekare.cz/hojeni-ran-clanek/hojeni-ran-v-intenzivni-peci-iv-40732
Kutnohorská, J. (2009). Výzkum v ošetřovatelství. (1. vyd., 175 s.) Praha: Grada.
Mikula, J., & Müllerová, N. (2008). Prevence dekubitů. (Vyd. 1., 96 s., vi s. barev. obr. příl.) Praha: Grada.
Neilson, J., Avital, L., Willock, J., & Broad, N. (2014). Using a national guideline to prevent and manage pressure ulcers. Nursing Management - UK, 21(2), 18-21.
Pokorná, A. (2014). Dekubity – soudobé poznatky a závěry empirických studií.: Hojení ran, 8(1), pp. 8.
Pokorná, A., & Mrázová, R. (2012). Kompendium hojení ran pro sestry. (1. vyd., 191 s., 8 s. obr. příl.) Praha: Grada.
Pokorná, A. (2012). Úvod do wound managementu: příručka pro hojení chronických ran pro studenty nelékařských oborů. (1. vyd., 112 s.) Brno: Masarykova univerzita
Qaseem, A., Mir, T., Starkey, M., & Denberg, T. (2015). Risk Assessment and Prevention of Pressure Ulcers: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Annals of Internal Medicine, 162(5), pp. 359. DOI: 10.7326/M14-1567.
Stryja, J. (2011). Repetitorium hojení ran 2. (Vyd. 1., 371 s.) Semily: GEUM.
Wojnarová, D., & Jarošová, D. (2011). Analýza vybraných klinických doporučených postupů a standardů péče o dekubity. 13(4), pp. 396-403. Retrieved from: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20121214101725451088.pdf
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky, význam tématu:
Dekubity jsou jedním z indikátorů kvality ošetřovatelské péče, jejich výskyt snižuje kvalitu života pacienta, vede k prodloužení hospitalizace, ke zvýšení nákladů na péči a zatížení rozpočtu zdravotnického zařízení. European Pressure Ulcer Advisory Panel neboli Evropský poradní sbor pro otázky proleženin (EPUAP) vede a podporuje všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů. Pracovní skupina EPUAP vypracovala pokyny pro prevenci a léčbu dekubitů. Jedním z nejdůležitějších faktorů co nejkvalitnější ošetřovatelské péče je schopnost sester prakticky využít poznatky vědeckovýzkumné činnosti v ošetřovatelském procesu. Vzhledem k tomu se diplomová práce zabývá problematikou efektivního využití nejnovějších poznatků v oblasti prevence vzniku dekubitů a jejich ošetřování v české intenzivní péči.
Výzkumné otázky:
Zmapovat rozsah implementace Evidence-based practice zásad v oblasti prevence vzniku dekubitů a péče o ně v praxi české intenzivní péče.
Metodologie:
Kvantitativní výzkum bude prováděn pomocí anonymního dotazníkového šetření vlastní konstrukce na JIP a ARO odděleních ve vybraných nemocnicích ČR. Výzkumný vzorek bude tvořen sestrami pracujícími v intenzivní péči. Pro získání validních a relevantních dat provedeme před distribucí finálních dotazníků pilotní studii, jejímž cílem bude zhodnotit srozumitelnost jednotlivých položek. Pilotní vzorek bude tvořen studenty navazujícího magisterského studia intenzivní péče 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu o použitelnosti dotazníku v klinické praxi.
Předpokládaná implementace:
Na základě získaných dat bude provedena komparace skutečného stavu implemetace Evidence-based practice zásad v české intenzivní péči s mezinárodními pokyny společnosti EPUAP z roku 2014. Dle výsledků výzkumu bude vypracován návrh doporučeného postupu k zefektivnění zavádění nejnovějších poznatků v oblasti předcházení a péče o dekubity do ošetřovatelské praxe. Předlohou k tomuto doporučení budou mezinárodní guidelines dekubitů společnosti EPUAP. K lepší implementaci doporučení do praxe přispěje podpora České asociace sester a publikace v odborných časopisech.Cílem navrženého postupu je přispět ke skutečnému využití poznatků získaných na základě důkazů založených na výzkumech a tím pádem k účinnějšímu předcházení vzniku dekubitů a zlepšení samotné péče o pacienty s dekubity v intenzivní péči.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Pressure ulcers are one of the quality indicators of nursing care, their presence reduces the quality of life of the patient, leads to a prolongation of hospitalization, increases costs of care and affects the budget of a health care facility. European Pressure Ulcer Advisory Panel or the European Advisory Board on issues of bedsores (EPUAP) leads and supports all European countries in their efforts to prevent and treat pressure sores. EPUAP working group has developed guidelines for the prevention and treatment of pressure ulcers. One of the important factors in providing the highest quality of nursing care is the ability of nurses to practically use the research results in the nursing process. This thesis deals with the effective use of the latest advances in the prevention of pressure sores and their treatment in the intensive care in Czech Republic.
It maps of the extent of implementation Evidence based-practice guidelines in the field of prevention of pressure sores and care for them in practice intensive care in Czech republic.
Quantitative research will be conducted using an anonymous questionnaire of our own design in ICU wards in selected hospitals. The research sample will consist of nurses working in intensive care. A pilot study to evaluate the clarity of the individual items on the questionnaire is done to obtain valid and relevant data before the final distribution of questionnaires. The pilot sample will consist of master's degree students in intensive care at 1st Medical Faculty of Charles University, who provide us with feedback on the applicability of the questionnaire in clinical practice.
Based on the data obtained will compare actual status of implementation of Evidence based-practice in the Czech intensive care with international guidelines EPUAP company. According to the research results will be drafted recommended procedure to streamline the implementation of the latest advances in the prevention and treatment of pressure ulcers in nursing practice. The model for this recommendation are an international company guideliness dekubitus from EPUAP of 2014. To better support the implementation of the recommendations will contribute Czech Association of Nurses and publications in scientific journals. The proposed procedure is to contribute to the effective use of knowledge acquired on the basis of evidence based research and thus to more effective prevention of pressure ulcers and nursing care for patients in intensive care wards .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK