Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cytopatologická diagnostika cerviko - vaginálního onemocnění
Název práce v češtině: Cytopatologická diagnostika cerviko - vaginálního onemocnění
Název v anglickém jazyce: Cytopathological diagnostics cervico - vaginal disease
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2014
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 01.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Oponenti: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Dalibor Hřebíček
Seznam odborné literatury
Bansal N, Wright JD, Cohen CJ, Herzog TJ. Natural history of established low grade cervical intraepithelial (CIN 1) lesions. Anticancer Res 2008; 28:1763.
Castle PE, Schiffman M, Wheeler CM, Solomon D. Evidence for frequent regression of cervical intraepithelial neoplasia-grade 2. Obstet Gynecol 2009; 113:18.
CIBULA, D. Onkogynekologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 616 s. ISBN 978-80-247-2665-6.
Darragh TM, Colgan TJ, Thomas Cox J, et al. The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization project for HPV-associated lesions: background and consensus recommendations from the College of American Pathologists and the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. Int J Gynecol Pathol 2013; 32:76.
DUŠKOVÁ, J. Cytologické vyšetření v diagnostice patologických stavů děložního hrdla a jeho limity. Moderní gynekologie a porodnictví, 2010, roč. 19, č. 3, s. 266-275. ISSN 1211-1058.
Ferris DG, Litaker MS, ALTS Group. Prediction of cervical histologic results using an abbreviated Reid Colposcopic Index during ALTS. Am J Obstet Gynecol 2006; 194:704.
HORÁČEK, J. a kol. Gynekologická cytodiagnostika: atlas cytohistologických korelací. Praha: Maxdorf, 2013, 136 s. ISBN 978-80-7345-327-5.
KINKOROVÁ LUŇÁČKOVÁ, I. Nové možnosti ve screeningu karcinomu děložního hrdla (ThinPrep Pap test). Praktická gynekologie, 2013, roč. 17, č. 2, s. 157-160. ISSN 1211-6645.
KOBILKOVÁ, J. - DUŠKOVÁ, J. Základy cytopatologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 80-246-0608-9.
KOBILKOVÁ, J. - LOJDA, Z. a kol. Gynekologická cytodiagnostika. 2. vyd. Galén, 2006. 119 s. ISBN 80-7262-313-3.
LUKSCH, F. Úvod do poševní cytologie. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1953. 120 s.
Massad LS, Collins YC. Strength of correlations between colposcopic impression and biopsy histology. Gynecol Oncol 2003; 89:424.
Massad LS, Einstein MH, Huh WK, et al. 2012 updated consensus guidelines for the management of abnormal cervical cancer screening tests and cancer precursors. J Low Genit Tract Dis 2013; 17:S1.
McAllum B, Sykes PH, Sadler L, et al. Is the treatment of CIN 2 always necessary in women under 25 years old? Am J Obstet Gynecol 2011; 205:478.e1.
Montz FJ. Management of high-grade cervical intraepithelial neoplasia and low-grade squamous intraepithelial lesion and potential complications. Clin Obstet Gynecol 2000; 43:394.
Moscicki AB, Ma Y, Wibbelsman C, et al. Rate of and risks for regression of cervical intraepithelial neoplasia 2 in adolescents and young women. Obstet Gynecol 2010; 116:1373.
Nucci MR, Crum CP. Redefining early cervical neoplasia: recent progress. Adv Anat Pathol 2007; 14:1.
ONDRUŠ, J. - DVOŘÁK, a kol. Screening karcinomu děložního hrdla. Praha: Maxdorf, 2013. 77 s. ISBN 978-80-7345-322-0.
SOLOMON, D. - NAYAR, R. The Bethesda system for reporting cervical cytology: definitions, criteria, and explanatory notes. 2nd ed. New York : Springer, c2004. ISBN 978-0-387-40358-8.
ŠTIPL, S. Cytologický screening a Bethesda-systém. Gynekolog, 1995, Roč. 4, č. 6, s. 218-220. ISSN 1210-1133.
TACHEZY, R. — ROB, L. Cervical cancer screening in the Czech Republic. Collegium antropologicum, 2007, roč. 31, suppl. 2, s. 27-29. ISSN 0350-6134.
Waxman AG, Chelmow D, Darragh TM, et al. Revised terminology for cervical histopathology and its implications for management of high-grade squamous intraepithelial lesions of the cervix. Obstet Gynecol 2012; 120:1465.
Předběžná náplň práce
Zánětlivá a onkologická onemocnění součástí ženských pohlavních orgánů jsou závažným problémem nejen z hlediska samotné pacientky, ale mají značný dosah společensko-ekonomický. V diplomové práci budou sledovány patologické nálezy cerviko- vaginálních onemocnění při použití doporučených cytopatologických metod v konkrétních laboratorních podmínkách. V teoretické části se stručně popíší charakteristiky běžně se vyskytujících typů cerviko - vaginálních onemocnění a uvede se přehled recentních doporučených diagnostických postupů využívaných na tuzemských i zahraničních pracovištích. V praktické části budou podrobněji popsány použité metody laboratorního diagnostického vyšetření a vyhodnoceny jejich nálezy u vyšetřovaného souboru pacientek za období 2014-2015. Výsledky budou statisticky zhodnoceny a prezentovány s ohledem na průkaznost použitých metod pro stanovení klinické diagnózy (eventuálně následné terapie).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK