Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trilogie Ježíš Nazaretský Benedikta XVI. z pohledu fundamentální teologie
Název práce v češtině: Trilogie Ježíš Nazaretský Benedikta XVI. z pohledu fundamentální teologie
Název v anglickém jazyce: Trilogy Jesus of Nazareth by Benedict XVI from the perspective of fundamental theology
Klíčová slova: fundamentální teologie, Benedikt XVI., zjevení, církev, Ježíš Nazaretský
Klíčová slova anglicky: fundamental theology, Benedict XVI, revelation, church, Jesus of Nazareth
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2013
Datum zadání: 22.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.12.2014
Datum a čas obhajoby: 28.01.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2015
Oponenti: ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. "vytipujte" fundamentálně teologicky nosná témata ve zvoleném opusu (zjevení, kredibilita Ježíše Krista, historický Ježíš, Písmo - tradice - magisterium, metoda v teologii,...), a to včetně implicitních FT přístupů!!
2. připravujte vhodný fundamentálně teologický rámec, ve kterém "pojednáte" trilogii Ježíš Nazaretský (bude použitelný rámec, který používám v 1. kapitole monografie Provokatér Klaus Berger?)
3. bylo by též zajímavé "poměřit" Ratzingerovu trilogii jeho vlastním FT návrhem (J.R., Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheolgie, Erich Wewel Verlag-Muenchen 1982)
4. prostudujte veškerou v češtině přístupnou literaturu od Josepha Ratzingera s ohledem na FT témata
Seznam odborné literatury
Joseph Ratzinger, Ježíš Nazaretský I.
Joseph Ratzinger, Ježíš Nazaretský II.
Joseph Ratzinger, Ježíš Nazaretský II.
Joseph Ratzinger, Úvod do křesťanství.
Joseph Ratzinger, Eschatologie, smrt a věčný život.
Benedikt XVI., Deus Caritas est.
Benedikt XVI., Caritas in veritate.
Benedikt XVI., Spe salvi.
Benedikt XVI., Verbum Domini.
Benedikt XVI., Porta fidei.
Benedikt XVI., Myšlenky o eucharistii.
Benedikt XVI., Vrchol a pramen.
Benedikt XVI., Služebníci radosti.
Benedikt XVI., O počátcích církve.
Benedikt XVI., Otcové církve.
Benedikt XVI., Myšlenky o svatém Pavlovi.
Benedikt XVI., Velké postavy středověké církve
Předběžná náplň práce
Diplomová práce chce představit fundamentálně-teologická témata přítomná v knihách Ježíš Nazaretský papeže Benedikta. Kromě problematiky zjevení a věrohodnosti církve se zvlášť zaměří na otázku kredibility Ježíše Krista, a to z hlediska antropologického, historického a teologického. Na analýzu textu ze zvolené perspektivy naváže snaha o kontextualizaci vybraných myšlenek do celku Ratzingerova myšlení a širší teologické perspektivy. Práce si klade za cíl ze specifické perspektivy zhodnotit přínos trojdílného Ratzingerova opusu a reflektovat podněty výše zmíněného díla pro fundamentální teologii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aims to introduce fundamental - theological themes present in the books Jesus of Nazareth, Pope Benedict. Apart from the issue of the credibility of revelation and the Church focusing specifically on the question of credibility of Jesus Christ, from terms of anthropological , historical, and theological . The text analysis of the selected perspective will be followed by efforts to contextualisation selected ideas into a whole Ratzingers thinking and broader theological perspective. The work aims to assess the prospects of the specific contributions of three-part Ratzingers opus and reflect the above suggestions work for fundamental theology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK