Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vícenásobná prefixace v češtině, ruštině a bulharštině
Název práce v češtině: Vícenásobná prefixace v češtině, ruštině a bulharštině
Název v anglickém jazyce: Multiple Prefixation in Czech, Russian and Bulgarian
Klíčová slova: slovotvorná derivace|vid|prefixace|čeština|ruština|bulharština|lexikální prefixy|superlexikální prefixy
Klíčová slova anglicky: derivation|verbal aspect|verbal prefixes|lexical prefixes|superlexical prefixes
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2014
Datum zadání: 09.12.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je porovnat systém vícenásobné prefixace v češtině, ruštině a bulharštině, posoudit, které prefixy se v daných jazycích do vícenásobné prefixace zapojují a které nikoliv, a doložit, nakolik je daný jev ve studovaných jazycích produktivní. Pro popis vícenásobné prefixace autorka využije dostupné základní literatury o prefixaci a dvojité prefixaci a dále se opře o souodbou klasifikaci prefixů na lexikální a superlexikální. Materiálově bude vycházet tam, kde to bude možné, z jazykových korpusů, případně z dat uvedených v odborné literatuře a z vlastní excerpce. Výstupem práce by měla být identifikace stejných a různých distribučních rysů ve sledovaných jazycích v uvedeném subsystému.
Seznam odborné literatury
Kopečný, F., Slovesný vid v češtině, Praha 1962.
Šlosar, D., Slovotvorný vývoj českého slovesa, Brno 1981.
Šmilauer, V., Novočeské tvoření slov, Praha 1971.
Uher, F., Slovesné předpony, Brno 1987.
Bondarenko, L. L., Russkij glagol, Praha 1972.
Endresen, A., Janda, L., Kuznetsova, J., Lyashevskaya, O., Makarova, A., Nesset, T., & Sokolova, S., Russian "purely aspectual" prefixes: not so "empty" after all?. Scando-Slavica, 2012, 58(2), pp. 231-291.
Isačenko, A. V., Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. O ruském slovese. Praha 1968.
Istratkova, V., On multiple prefixation in Bulgarian. Nordlyd, 2004, 32(2), pp. 301-321.
Kopeckij, L. V., Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, Praha 1976.
Ivanova, K., Desemantizacijata na glagolnite predstavki, Sofie 1966.
Kufnerová, Z., Stručná mluvnice bulharštiny, Praha 1990.
Pašov, P., Balgarskijat glagol, Sofie 1966.
Radeva, V., Balgarskoto slovoobrazuvane, Sofie 1987.
Svenonius, P., Slavic prefixes inside and outside VP. Nordlyd, 2004, 32(2), pp. 205-253.
Wiland, B., Prefix stacking, syncretism, and the syntactic hierarchy. FDSL 8.5, 2011. Available at WWW: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4860/1/Prefixpaper_FDSL8.5-final-August2011.pdf [17-10-2013]
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK