Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syllabus errorum a vybrané dokumenty II. vatikánského koncilu
Název práce v češtině: Syllabus errorum a vybrané dokumenty II. vatikánského koncilu
Název v anglickém jazyce: The Syllabus Errorum and Selected Documents of the Second Vatican Council
Klíčová slova: církev, dokumenty, omyly moderní doby
Klíčová slova anglicky: church, documents, errors of the modern times
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2014
Datum zadání: 04.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.12.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Petr Honč, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Úvod.
Obsah:
- historický kontext Syllabu omylů moderní doby (1864)
- vztah církve a státu v piánské epoše
- rozbor vybraných dokumentů Druhého vatikánského koncilu
- srovnání Syllabu a koncilních dokumentů
- závěrečné reflexe
Závěr.
Seznam odborné literatury
DENZINGER,Heinrich. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. 36. vydání. Freiburg: Herder, 1976. ISBN 84-254-0865-2.

Dokumenty II. vatikánského koncilu. Druhé vydání v KN. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-467-9.

GRANE, Leif. Die Kirche im 19. Jahrhundert: europäische Perspektiven, není napsáno které vydání. Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1987. ISBN 3-525-03266-8.

HUGH, McLeod: Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989). První vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. ISBN 978-80-7325-124-6.

MAIER, Hans. Revoluce a církev. První vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-50-X.

PETRÁČEK, Tomáš. Sekularizace a katolicismus v českých zemích: specifické rysy české cesty od lidové církve k nejateističtější zemi světa. První vydání. Ostrava: Moravapress, 2013. ISBN 978-80-87853-05-4.

RÁČEK, Blažej. Církevní dějiny v přehledu a obrazech. První vydání. Praha: Vyšehrad, 1940. ISBN neuvedeno.

Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe (ed. Christopher Clark - Wolfram Kaiser), Cambridge, Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-80997-5.
Předběžná náplň práce
Jádrem diplomové práce je porovnání dokumentu Syllabus errorum a Dokumentů II. vatikánského koncilu. Tomu předchází v první části srovnání doby a okolností vzniku obou dokumentů. V další části se zabývám shrnutím poznatků dosavadní literatury na toto téma. Vlastní porovnání obou dokumentů rozčleněné dle logických návazností představuje hlavní kapitolu. V následující části se zamýšlím nad obecnějšími principy a důsledky, které vyplývají z předchozího srovnání. V závěrečné části shrnuji nalezené poznatky a hledám jejich odraz v současném vývoji.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The central part of the thesis is a comparison of the document Syllabus Errorum and the documents of the Second Vatican Council. This is preceded by a first section with a comparison of the periods and circumstances in which the two documents came into being. In the following section I provide a summary of the literature on this theme so far. The comparison of the two documents proper, divided up according to logical connections, forms the main section. In the following section I reflect on the general principles and consequences arising out of the preceding comparison. In the final section I summarise the conclusions I have come to and look to see how they are reflected in current developments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK