Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání výskytu šelem v habitatech současné krajiny pomocí fotopastí
Název práce v češtině: Srovnání výskytu šelem v habitatech současné krajiny pomocí fotopastí
Název v anglickém jazyce: Carnivores in habitats of current landscape: a comparison based on phototrap recordings
Klíčová slova: Carnivora, biotové preference, kompetice, monitoring
Klíčová slova anglicky: Carnivora, habitat preferences, competition, monitoring
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2014
Datum zadání: 27.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve vybraných modelových oblastech zpracovat do formy database záznamy výskytu těchto savců z fotopastí s důsledným zahrnutím členité kontextuální informace (altitudinální a habitatové charakteristiky jednotlivých lokalit, charakter vegetační pokryvnosti, přítomnost mokřadních stanovišť, zemědělských ploch a lidských sídel v širším okolí apod.). Technikami explorační statistiky analysovat získanou databasi s ohledem na význam jednotlivých kontextuálních charakteristik jako vysvětlujících proměných distribučních a početnostních záznamů jednotlivých sledovaných druhů. Postupy GLM analýzy zhodnotit efekty mezidruhových interakcí, se zvláštním zřetelem k poměrům krajinné mozaiky. Srovnat výpovědní potenciál různých datových zdrojů, posoudit metodické souvislosti hodnocení populačního stavu a demografických charakteristik sledovaných druhů ze záznamů z fotopastí a navrhnout optimální postupy jejich formalisace pro potřeby ochranářského mapování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Detailed analysis of distributional pattern of particular carnivore species based on extensive annual phototraps recordings in a series of model habitats. Multivariate explorations analyses on effects of diverse habitat variables, interactions among individuals species, densities of game animals and other contextual variables (seasonality etc.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK