Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam a druhové složení nerybí složky v potravě rybožravých predátorů
Název práce v češtině: Význam a druhové složení nerybí složky v potravě rybožravých predátorů
Název v anglickém jazyce: Importance and species composition of non-fish prey in the diet of fish-eating predators
Klíčová slova: vydra říční, Lutra lutra, kormorán velký, Phalacrocorax carbo, ledňáček říční, Alcedo atthis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2015
Datum zadání: 08.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: RNDr. Ing. Lukáš Vejřík
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rybožraví predátoři, jako je kormorán velký (Phalacrocorax carbo), ledňáček říční (Alcedo atthis), potápka roháč (Podiceps cristatus), morčák velký (Mergus merganser), čáp černý (Ciconia nigra), volavka popelavá (Ardea cinerea), orlovec říční (Pandion haliaetus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), vydra říční (Lutra lutra) a norek americký (Neovison vison) jsou často laickou veřejností, především sportovními a komerčními rybáři považováni za zcela výhradní požírače ryb. V mnohých případech jde o hrubý omyl. Cílem bakalářské práce je rešeršní formou s využitím domácí i zahraniční literatury zmapovat nerybí složku potravy rybožravých predátorů, nastínit druhové složení a význam pro každý druh rybožravého predátora (kategorizace rybožravých predátorů podle obecného podílu nerybí složky v potravě). Výstupem práce by měl být populárně naučný článek v některém domácím časopisu – Živa, Vesmír, Sylvia atd.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK