Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Flexbilní formy práce
Název práce v češtině: Flexbilní formy práce
Název v anglickém jazyce: Flexible Work Arrangements
Klíčová slova: Flexibilní formy práce, částečný úvazek, práce z domova, pružná pracovní doba, sdílené pracovní místo, zaměstnanci, zaměstnavatelé, postoje
Klíčová slova anglicky: Flexible forms of working, part-time, home office, flexible working hours, job-sharing, employees, employers, attitudes
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2014
Datum zadání: 25.11.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.02.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své diplomové práci se budu věnovat tématu flexibilních forem práce. Cílem diplomové práce bude zjistit postoje k flexibilním formám práce, a to ze strany zaměstnavatelů ale i zaměstnanců.

Pracovní trh stále více charakterizuje pojem flexibilita. Globalizace a technologický rozvoj významně ovlivňují pracovní podmínky a samotný způsob práce. Dochází k oslabení celoživotního zaměstnání, jež smluvně upraveno na dobu neurčitou a má pevně stanovený začátek a konec pracovní doby (Doudová, 2008). Prolínání pracovního a rodinného života je tedy poměrně aktuálním tématem. Této problematice se věnuje koncepce work-life balance (WLB), jež pochází ze 70. let. Právě ta bude základem teoretické části práce. Koncepce WLB předpokládá sladění a harmonizaci pracovního a rodinného života. Vzhledem k časové náročnosti se tyto složky života dostávají někdy do konfliktu. „Česká republika se řadí k zemím, kde pracující pociťují konflikt mezi prací a rodinou relativně často a jsou méně spokojeni s dosažením rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Důvodem je to, že v České republice muži a ženy mají průměrně relativně dlouhou pracovní dobu a je zde málo rozšířená práce na zkrácený úvazek, která výrazně přispívá ke skloubení práce a rodinného života. (Klímová Chaloupková, 2013, s. 24). Balance pracovního a rodinného života je obtížná především pro rodiče s malými dětmi. (Crompton, Lyonette, 2006) Je tedy znatelné, že koncepce WLB s flexibilními formami práce velmi úzce souvisí. Flexibilní formy práce jsou totiž spjaty s pozitivní neboli žádoucí flexibilitou, jež umožňuje harmonizaci soukromého a pracovního života. (Nejedná se o negativní flexibilitu, jež předpokládá co nejvyšší podřízení zaměstnance požadavkům zaměstnavatele).

V teoretické části práce budou dále představeny jednotlivé formy flexibilních úvazků. Konkrétně se budu věnovat práci z domova, pružné pracovní době, částečným úvazkům, sdíleným pracovním místům a DPP a DPČ. Budou představeny výhody a nevýhody jednotlivých flexibilních forem práce a jejich legislativní rámec v ČR. Dále bude porovnána míra využívání flexibilních forem práce v ČR a v dalších zemích EU. Statistické údaje jsou však dostupné pouze v případě částečných úvazků. Další formy flexibilních úvazků tedy budou porovnány a základě dostupných kvantitativních šetření. Vzhledem k tomu, že výzkumy používají rozdílné výzkumné vzorky a jsou realizovány v odlišných časových období, budou závěry spíše ilustrativní.

Jak již bylo zmíněno, statistické údaje jsou dostupné pouze v případě zkrácených úvazků. Ukazuje se, že z hlediska podílu částečných úvazků na trhu práce je ČR v rámci EU spíše na chvostu. Zkrácené úvazky jsou využívány méně již jen v Maďarsku, Slovensku, Bulharsku a Rumunsku. (Eurostat, 2014) Nižší podíl částečných úvazků na trhu práce může být výsledkem některých národních specifik jako je např. délka rodičovské dovolené. Výzkumy však ukazují, že poptávka po částečných úvazcích na trhu práce výrazně převyšuje její nabídku. (Zdroj) Právě z toho důvodu bude zajímavé zjistit postoje k flexibilním formám práce.

Empirická část práce bude založena především na kvalitativní metodologii ale i na metodologii kvantitativní. Součástí diplomové práce budou tři dotazníkové otázky, jež budou zkoumat postoje k flexibilním formám práce z hlediska znalosti, líbivosti a využívání. Cílem bude zjistit, jak se tyto postoje liší v závislosti na pohlaví, věku, regionu, vzdělání a pracovním oboru. Dále bude záměrem zjistit rozdíly v postojích zaměstnavatelů a zaměstnanců. Závěry dotazníkového šetření by měli přinést jakýsi obecný náhled. Empirická část bude rovněž tvořena 9 fokusními skupinami, jež by přinést hlubší vhled. Fokusní skupiny bude možno

bohužel provést pouze se zaměstnavateli. Cílem fokusních skupin bude zjistit odpovědi na následující otázky:
· Jaké jsou obecné postoje zaměstnavatelů k flexibilním formám práce?
· Jak zaměstnavatelé hodnotí jednotlivé druhy flexibilních forem práce? Jaké jsou jejich ne/výhody? Jaké jsou bariéry?
· S jakými problémy se zaměstnavatelé setkávají?
· Jak zaměstnavatelé hodnotí legislativní rámec flexibilních forem práce?
Komu zaměstnavatelé flexibilní formy práce umožňují?
Seznam odborné literatury
Eurostat, 2014. Part-time jobs. (online). Dostupné na http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tps00159.
Klímová Chaloupková, J., 2013. Vztah mezi pracovním a soukromým životem, s. 7-25. In Česká republika 2002-2012: hodnoty, postoje chování. Sociální report projektu European Social Survey, Vlachová, K. (ed.). Praha: SOÚ AV ČR.
Crompton, R., Lyonette, C., 2006. Work-Life Balance in Europe. Acta Sociologica 49 (4): 379-393.
Dudová. R. , 2008. Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: SOÚ Av ČR.
Armstrong, M., 2007. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada.
Peper, B. (ed.), 2005 Flexible Working nad Organisational Change – The Integration of Works and Personali Life. North Hampton, MA: Edward.
Čadová, N., Palečel, M., 2006, Jak je v Česku vnímána práce. Praha: SOÚ AV ČR.
Crompton, R., Lyonette, C., 2006. Work-Life Balance in Europe. Acta Sociologica 49 (4): 379-393.
Dudová. R. , 2008. Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: SOÚ Av ČR.
Křížková, A., Dudová, R., Hašková, H., 2006. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategii. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Machovcová, K., 2007. Ženy na trhu práce – realita a perspektivy. Praha. Gender Centrum.
Křížková, A., Dudová, R., Hašková, H., 2006. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategii. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK