Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Básnický prožitek Vysočiny
Název práce v češtině: Básnický prožitek Vysočiny
Název v anglickém jazyce: Poetic experience of Vysočina
Klíčová slova: krajina, Vysočina, Jan Zahradníček, Pozdravení slunci, František Halas, Já se tam vrátím…, Bohuslav Reynek, Setba samot, Miloslav Bureš, Bohuslav Martinů, Otvírání studánek
Klíčová slova anglicky: landscape, Vysocina, Jan Zahradnicek, Greetings to the sun, Frantisek Halas, I shall return there…, Bohuslav Reynek, The sawing of loneliness, Miloslav Bures, Springs opening
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2014
Datum zadání: 21.11.2014
Datum a čas obhajoby: 12.01.2016 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se soustředí na význačné básnické osobnosti spjaté s prostorem Vysočiny a jejich specifické a příznačné uchopení jejího prostoru.
Seznam odborné literatury
BARTOŇ, David, ONUFEROVÁ, Edita, ed. a POKORNÁ, Terezie, ed. Magorova konference: (k dílu I. M. Jirouse). Praha: Revolver Revue, 2014. 206 s. ISBN 978-80-87037-62-1.

BUREŠ, Miloslav. Otvírání studánek. Polička: Městská knihovna Polička, 2009. 63 s. ISBN 978-80-257-0165-2.

CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrúdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. Praha: Dokořán, 2005. 269 s. ISBN 80-7363-042-7.

CÍLEK, Václav. Krajiny domova: chodit, hledat a dívat se. Praha: Albatros, 2013. 220 s. ISBN 978-80-00-03335-8.

ČERNÝ, Václav. Smysl návratů domů a jejich poesie. Otvírání studánek. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, 1955.

ČERVENKA, Miroslav. Styl a význam Studie o básnících: Bestiář Bohuslava Reynka. Praha: Československý spisovatel, 1991. str. 68–88.

HALAS, František. Já se tam vrátím. Havlíčkův Brod: Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny, 2008. 25 s. ISBN 978-80-254-3482-6.

HALAS, František et al. Není dálky-: vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let 1930-1949. Praha: Paseka, 2003. 134 s. ISBN 80-7185-591-X.

JIROUS, Ivan Martin a MACHOVEC, Martin, ed. Magorova summa. Praha: Torst, 2007. 1183 s. ISBN 978-80-7215-304-6.

KOMENDA, Petr. Jan Zahradníček - “Kam dosáhne můj zlatý vítr”. Ideologie a imaginace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 246. ISBN 80-244-1267-5

KUNDERA, Ludvík. František Halas: o životě a díle: 1947-1999. Brno: Atlantis, 1999. 455 s. ISBN 80-7108-191-4.

MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Praha: Portál, 2004. 237 s. ISBN 80-7178-939-9.

PUTNA, Martin C. a BEDŘICH, Martin, ed. Česká katolická literatura v kontextech: 1918-1945. Praha: Torst, 2010. 1390 s. ISBN 978-80-7215-391-6.

REYNEK, Bohuslav. Podzimní motýli; Sníh na zápraží; Mráz v okně. Hradec Králové: Kruh, 1969. s. 152.

SÁDLO, Jiří. Krajina jako interpretovaný text. Archeologie a krajinná ekologie. Most, 1994. str. 47-54.

SOVA, Antonín, SIMOTA, Vlastimil, ed. a HOLÍKOVÁ, Jana, ed. Z mého kraje. Pacov: Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, 2012. 71 s. ISBN 978-80-260-2313-5.

SOVA, Antonín. Zpěvy domova: Básně. Praha: Melantrich, 1936. s. 103.

ŠTĚPÁN, Vlašín. Básník Vysočiny. Naše pravda. 1998, č. 44.

ZAHRADNÍČEK, Jan. Jeřáby. Vranov nad Dyjí: Votobia, 1991. 65 s. ISBN 80-900614-1-9.

ZAHRADNÍČEK, Jan. Pozdravení slunci. Brno: Blok, 1991. 78 s. ISBN 80-7029-033-1.4.

ZAHRADNÍČEK, Jan a MED, Jaroslav, ed. Žíznivé léto. Brno: Blok, 1991. 72 s. ISBN 80-7029-032-3.

ZEJDA, Radovan. Byl básníkem!: život a dílo Jana Zahradníčka. Tišnov: Sursum, 2004. 423 s. ISBN 80-7323-077-1.

ZIKA, Josef a BRABEC, Jiří. Antonín Sova. Praha: Československý spisovatel, 1953. s. 251.
Předběžná náplň práce
Na Vysočině se narodila řada významných básníků a prozaiků, z nichž mnozí se sem po celý svůj život vraceli. Tato práce si klade za cíl porovnat vybraná díla čtyř českých básníků, ve kterých se objevuje obraz Vysočiny. Jan Zahradníček v básnické sbírce Pozdravení slunci upíná svou pozornost ke slunci, které svítí na celý kraj a pomáhá při práci místním obyvatelům. František Halas v lyrizované próze Já se tam vrátím… představuje proměnu Vysočiny v průběhu ročních období, kdy se před čtenářem objevuje neuvěřitelná přírodní scenérie. Ve sbírce Setba samot od Bohuslava Reynka se Vysočina stala dějištěm rozhovoru básníka s Bohem. Miloslav Bureš oživil ve sbírce Otvírání studánek tradici, kterou se každoročně obnovoval vztah mezi lidmi a přírodou, která všem daruje zdroj života.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A number of renown poets and writers were born in the Czech Vysocina area and continued to return there throughout their lives. This thesis aims to compare the works of four Czech poets which feature reflections of the Vysocina region. In his collection of poems "Greetings to the sun", Jan Zahradnicek focuses on the sun as it shines upon the region and assists local inhabitants in their work. In his lyrical prose "I shall return there..." Frantisek Halas reveals incredible nature scenery as he introduces seasonal changes in the region. In Bohuslav Reynek's collection of works named "The sawing of loneliness" the region becomes the setting of the poet's conversation with God. In his collection of works titled "Springs opening" Miloslav Bures portrayed the annual tradition which every year renewed man's relationship with life giving nature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK