Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparativní analýza právní úpravy dispozice s nemovitostí v České republice a na Ukrajině v kontextu mezinárodního práva soukromého
Název práce v češtině: Komparativní analýza právní úpravy dispozice s nemovitostí v České republice a na Ukrajině v kontextu mezinárodního práva soukromého
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of legislation on real estate disposition in the Czech Republic and Ukraine in the context of private international law
Klíčová slova: Kolizní úprava Nakládání s nemovitými věcmi Mezinárodní právo soukromé
Klíčová slova anglicky: Conflict-of-law rules Real estate disposition International private law
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.05.2016
Datum a čas obhajoby: 10.05.2016 10:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2016
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá komparativní analýzou právní úpravy dispozice s nemovitostí v České republice a Ukrajině v kontextu mezinárodního práva soukromého. Zaměřena je pak především na právní postavení českých investorů investujících do nemovitých věcí na území Ukrajiny a rovněž právní postavení ukrajinských investorů investujících do nemovitostí v České republice.

Cílem této diplomové práce je tedy upozornění potenciálních investorů z Ukrajiny a České republiky na specifika a případná právní úskalí při investování do nemovitých věcí situovaných na území České republiky a Ukrajiny, analýza kolizní úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem souvisejících s nakládáním s nemovitými věcmi na území obou zmíněných států, a konečně také doporučení konkrétních strategických a taktických postupů při realizaci investičních záměrů.

Hlavním záměrem je tak vytvoření rukověti pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitých věcí na území České republiky nebo Ukrajiny, která by jim pomohla zorientovat se v právním prostředí obou cílových států.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The given Master’s degree thesis deals with the comparative analysis of legislation on real estate disposition in the Czech Republic and Ukraine in the context of international private law. Primarily, it focuses on the legal status of Czech investors in real estate situated in Ukraine and also the legal status of Ukrainian investors investing in real estate situated in the Czech Republic.

The aim of this Master’s degree thesis is to alert potential investors from Ukraine and the Czech Republic on specifics and potential legal pitfalls when investing in real estate situated in the Czech Republic or in Ukraine, to analyze conflict-of-law rules which regulate private-law relations with an international element concerning real estate disposition in the territory of both above-mentioned states and, finally, to recommend definite strategical and tactical steps towards the implementation of investment projects.

Thus, the main purpose of this Master’s degree thesis is to create a handbook for investors who intend to invest in real estate in the Czech Republic or Ukraine, which would help them to be well informed about the legal environment of both target states.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK