Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizualizace buněčných struktur listu Malus domestica pro účely studia interakce s patogenem Venturia inaequalis
Název práce v češtině: Vizualizace buněčných struktur listu Malus domestica pro účely studia interakce s patogenem Venturia inaequalis
Název v anglickém jazyce: Visualization of cell structures in leaf cells of Malus domestica as a tool for study of Malus-Venturia inaequalis interactions
Klíčová slova: Malus domestica, Venturia inaequalis, patogen, cytoskelet, buněčná stěna, kutikula
Klíčová slova anglicky: Malus domectica, Venturia inaeualis, pathogen, cytoskeleton, cell wall, cuticle
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 14.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Houbový patogen Venturia inaequalis způsobuje strupovitost jabloní, nejzávažnější chorobu těchto dřevin. Poznatky získané o odpovědi jabloně na napadení strupovitostí na buněčné a pletivové úrovni jsou nedostačující. Zavedení metod vizualizace buněčných komponent listu jabloně je klíčové pro studium interakce Malus-Venturia na buněčné a pletivové úrovni. V této práci byl úspěšné zaveden pokusný rostlinný materiál v in vitro i ex vitro podmínkách a optimalizována metoda infekce rostlin konidiemi patogena. Pro vizualizaci buněčných struktur v listu jabloně byly využity metody vitálního značení, in situ imunolokalizace, transformace, environmentální skenovací elektronové mikroskopie a konfokální mikroskopie. Z buněčných struktur listu jabloně byl vizualizován cytoskelet, buněčná stěna a kutikula. Dále byly provedeny předběžné experimenty sledující změny struktur buněčné stěny indukované napadením V. inaequalis. Dále byly během ontogeneze listů sledovány změny kutikuly, která představuje první bariéru pro průnik patogena během infekce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Apple scab, the most serious disease of apple is caused by fungal pathogen Venturia inaequalis. Knowledge about the apple response to apple scab attack on the cellular and tissue level is insufficient. For studies of Malus-Venturia interaction on the cellular and tissue level, the establishment of methods for cell structures visualization in apple leaves is necessary. In this work, the experimental plant material grown in vitro and ex vitro was successfully established and the method of apple infection by conidia of V. inaequalis was optimized. Various methods of cell components visualization such as vital staining, in situ immunolocalization, transformation, environmental scanning electron microscopy and confocal microscopy, were tested. Cell structures, such as the cytoskeleton, the cell wall and the cuticle were visualized in apple leaves. Preliminary experiments following specific the changes of cell wall structures induced by V. inaequalis attack were performed. Further, changes of cuticle structure, the first barrier for penetration of pathogen to plant tissues during infection, were observed during the leaf ontogenesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK