Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Italská substantiva se sufixem -tore a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
Název práce v češtině: Italská substantiva se sufixem -tore a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
Název v anglickém jazyce: Italian nouns with the suffix -tore and their Czech counterparts in the parallel corpsu InterCorp
Klíčová slova: italština; čeština; paralelní korpus; sufix -tore
Klíčová slova anglicky: Italian; Czech; parallel corpus; suffix -tore
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2014
Datum zadání: 13.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se pokusí na základě česko-italského korpusu InterCorp popsat funkční protějšky italských substantiv se sufixem -tore. Práce bude rozvržena podle následující předběžné osnovy:
1. Úvod - téma a metodologie (korpus InterCorp)
2. Cíle – typologie českých protějšků hledaných výrazů
3. Italský sufix -tore: základní charakteristiky
4. Analýza korpusového materiálu: frekvenční seznam a jeho kvalitativní a kvantitativní charakteristika
5. Typologie českých ekvivalentů
6. Závěry
Seznam odborné literatury
Cvrček, V. a kol. Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2010, kap. 6 Tvoření slov.
Dardano, M. Costruire le parole. La morfologia derivativa dell’italiano. Bologna: il Mulino, 2009.
Grossmann, M. - Rainer, F. (a cura di). La formazione delle parole in italiano. Tübingen: Niemeyer, 2004.
Petr, J. a kol. Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia, 1986.
Plag, I. Word-formation in English. Cambridge: CUP, 2003.
Scalise, S. - Bisetto, A. La struttura delle parole. Bologna: il Mulino, 2008.
Štichauer, P. Tvoření slov v současné italštině. Praha: Karolinum, 2007.
Štichauer, P. Derivace a kompozice v diachronní perspektivě: nomina agentis ve vývoji italštiny. Praha: Karolinum, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK