Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pískovcová skalní města v GIS
Název práce v češtině: Pískovcová skalní města v GIS
Název v anglickém jazyce: Sandstone Landscapes in GIS
Klíčová slova: skalní útvary, pískovcová skalní města, digitání topografická databáze, GIS
Klíčová slova anglicky: rock formations, sandstone landscapes, digital topographic database, GIS
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2014
Datum zadání: 21.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2015
Oponenti: Mgr. Oldřich Holešinský
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je navržení vhodné reprezentace tvarů reliéfu pískovcových skalních měst v GIS pomocí analýz nad digitálními modely reliéfu (DMR) vytvořenými z dat leteckého laserového skenování (LLS). Dílčí cíle práce jsou následující:
- na základě analýzy geomorfologické literatury vytipovat reprezentativní a navzájem odlišné typy pískovcových krajin,
- seznámit se s návrhem metodiky pro reprezentaci pískovcových skal vytvořené ZÚ a vedoucím práce, příp. navrhnout její úpravy,
- vytipovat podklady odvozené z DMR, vhodné pro zachycení jednotlivých typů objektů, také s ohledem na parametry bodového mračna LLS a specifika pískovcového reliéfu,
- na základě těchto údajů zpracovat objekty na několika morfologicky odlišných lokalitách,
- porovnat výsledky s existujícími topografickými mapami.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK