Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání tlumočníků mluvených a znakových jazyků v České republice a v Rakousku
Název práce v češtině: Vzdělávání tlumočníků mluvených a znakových jazyků v České republice a v Rakousku
Název v anglickém jazyce: Spoken and Sign Language Interpreter Training in the Czech Republic and Austria
Klíčová slova: vzdělávání tlumočníků, tlumočení pro neslyšící, znakový jazyk, neslyšící, komunikace neslyšících
Klíčová slova anglicky: interpreter training, interpreting for the deaf, sign language, the deaf, communication of the deaf
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 10.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.11.2014
Datum a čas obhajoby: 16.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce v úvodu zmapuje a následně srovná situaci tlumočníků mluvených a znakových jazyků v České republice a v Rakousku.
Podrobněji bude zpracováno vzdělávání tlumočníků, dále pak uplatnění absolventů vysokoškolských studijních programů tlumočnictví i jazykových kurzů na trhu práce, poptávka po tlumočnických službách, ohodnocení za odvedenou práci, společenské postavení tlumočníků, vnímání tlumočníka klienty, podmínky pro jmenování soudním tlumočníkem či tlumočení pro evropské instituce.
K zjištění těchto informací budou mimo jiné použity dotazníky pro studenty a absolventy různých vysokých škol a kurzů a dále dotazníky pro aktivní tlumočníky mluvených i znakových jazyků a pro uživatele tlumočnických služeb.
V závěru diplomantka navrhne možná zlepšení či sjednocení podmínek pro tlumočníky znakových a mluvených jazyků.
Seznam odborné literatury
ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 101 s. ISBN 978-808-7153-741.
ČEŇKOVÁ, Ivana. Teorie a didaktika tlumočení. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001, ISBN 80858996201.
ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Kateřina a Tamara KOVÁČOVÁ. Umělecké tlumočení do znakového jazyka. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 125 s. ISBN 978-808-7153-734.
ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Kateřina. Certifikační vzdělávací program. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 45 s. ISBN 978-808-7153-437.
ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Kateřina. Specifika tlumočení pro neslyšící. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 1 sv., 1 DVD-ROM. ISBN 978-80-87153-59-82.
DINGOVÁ, Naďa a Ema KONDYSKOVÁ. Soudní tlumočení pro neslyšící. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 68 s. ISBN 978-808-7153-512.
GORGOLOVÁ, Eva, ŠPRCOVÁ, Ilona. 2010. Vývoj právní úpravy týkající se soudních tlumočníků, resp. překladatelů. Soudní tlumočník [online]. 2010, č. 2 [cit. 2011-12-01]. Dostupný z:http://www.kstcr.cz/attachments/prilohy-obecne/priloha/st-0210-13-web2.pdf.
HRUBÝ, Jaroslav a Anne MARTIN. Velký, ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu: definitions and dilemmas. Vyd. 1. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1997, ISBN 80-721-6006-0.
HUDÁKOVÁ, Andrea a Jan TÁBORSKÝ. Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 69 s. ISBN 978-808-7153-505.
KRONUSOVÁ, Martina. Organizace tlumočníků v ČR a v zahraničí. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 157 s. ISBN 978-808-7153-284.
MACUROVÁ, Alena. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 77 s. ISBN 978-808-7153-055.
NOVOTNÁ, Eva. Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi. Vyd. 1. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, 197 s. ISBN 978-80-7308-477-6.
PEŠKOVÁ, Kateřina. Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 69 s. ISBN 978-808-7153-215.
PETŘÍČKOVÁ, Jana, Petr VYSUČEK a Radka NOVÁKOVÁ. Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 60 s. ISBN 978-808-7153-666.
PÖCHHACKER, Franz a Miriam SHLESINGER. The interpreting studies reader. Reprint. New York: Routledge, 2002, xii, 436 p. ISBN 04-152-2478-0.
PÖCHHACKER, Franz. Introducing interpreting studies. Reprint. London: Routledge, 2004, ISBN 978-041-5268-868.
RICHTEROVÁ, Klára. Představy neslyšících o tlumočnických službách. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 93 s. ISBN 978-808-7153-406.
SOURALOVÁ, Eva a Radka HORÁKOVÁ. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 69 s. ISBN 978-808-7153-338.
SVOBODA, Tomáš. Anketa - průzkum překladatelského trhu. Praha, 2011. Studie. Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
ŠEBKOVÁ, Helena a Tamara KOVÁČOVÁ. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 94 s. ISBN 978-808-7153-758.
TORÁČOVÁ, Veronika. Tlumočení pro neslyšící a související legislativa. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 149 s. ISBN 978-808-7153-321.
VALERO GARCÉS, Carmen a Anne MARTIN. Crossing borders in community interpreting: definitions and dilemmas. Vyd. 1. Philadelphia: John Benjamins Pub. Co., c2008, xii, 291 p. ISBN 90-272-1685-1.
ZAHUMENSKÁ, Jitka, Naďa DINGOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008, 157 s. ISBN 978-808-7153-567.
The Interpreters´Newsletter, Public Service Interpreting, 12/ 2012.
Diplomové práce:
HOLKUPOVÁ, Jiřina. Role komunitního tlumočníka z hlediska očekávání účastníků tlumočnické komunikační situace. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova Praze. Vedoucí práce Jana Rejšková
KOTAŠOVÁ, Dita. Komunitní tlumočení pro státní správu ve styku s cizinci. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova Praze. Vedoucí práce Ivana Čeňková.
SOJÁKOVÁ, Jana. Postavení soudního tlumočníka v České republice. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova Praze. Vedoucí práce Ivana Čeňková.
ŠVÁBOVÁ, Kateřina. Soudní tlumočení jako komunikační proces. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova Praze. Vedoucí práce Zuzana Jettmarová.

Další relevantní literatura bude zadávána průběžně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK