Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neslyšící rodiče dětí s kochleárním implantátem
Název práce v češtině: Neslyšící rodiče dětí s kochleárním implantátem
Název v anglickém jazyce: Deaf Parents of Cochlear Implanted Children
Klíčová slova: kochleární implantát, dítě se sluchovým postižením, neslyšící rodiče, kulturní přístup k hluchotě, medicínský přístup k hluchotě
Klíčová slova anglicky: cochlear implant, child with a hearing loss, deaf parents, cultural view on deafness, pathological view on deafness
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radka Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 04.12.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 10:15
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Zbořilová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat, proč se neslyšící rodiče (v ČR vs. v zahraničí) rozhodují pro kochleární implantaci svých neslyšících dětí a jak na toto své rozhodnutí zpětně nahlížejí.
Zásady pro vypracování:
1. Studium relevantní české a zahraniční literatury.
2. V opoře o prostudovanou literaturu vymezit kulturní a medicínský přístup k hluchotě a v návaznosti na to popsat názorové odlišnosti různých skupin (lékařů, členů komunity Neslyšících, laické veřejnosti) na kochleární implantace.
3. Semistrukturované rozhovory s neslyšícími rodiči (min. se čtyřmi), jejichž děti podstoupily kochleární implantaci. Rozhovory se zaměří zejména na a) důvody, proč se rozhodli pro implantaci, b) jakým způsobem a kde o implantaci získávali informace, c) vliv identity rodičů (člen x nečlen komunity Neslyšících) na rozhodování ohledně implantace, d) zkušenosti rodičů s reakcemi komunity Neslyšících na implantaci jejich dítěte, e) komunikaci v rodině (mluvená čeština x český znakový jazyk) a začleňování dítěte do komunity neslyšících x slyšících Čechů.
4. Analýza rozhovorů a usouvztažnění s prostudovanou literaturou.
Seznam odborné literatury
· DARBY, A., TAYLOR, G. (ed.) Deaf Identities. Coleford: Douglas McLean, 2003.
· ESTABROOK, W. (ed.) Cochlear Implants for Kids. Washington: The Alexander Graham Bell Association for the Deaf Washington, 1998.
· HUTE, P. M., NEVINNS, M. E. The Parents Guide to Cochlear Implants, Washington: Gallaudet University Press, 2002.
· HYDE M., PUNCH R., KOMESAROFF L. Coming to a Decision About Cochlear Implantation: Parents Making Choices for their Deaf Children[online]. Dostupné z www: .
· KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – Kultura neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s, 2008.
· LANE, H. Pod maskou benevolence: zneschopňování neslyšící komunity. Praha: Karolinum, 2013.
· MOTEJZÍKOVÁ, J. a kol. Kochleární implantáty: rady a zkušenosti, Praha: FRPSP, 2009.
· PADDEN, C., HUMPHRIES T. Deaf in America: Voices from a Culture, Cambridge: Harvard University Press, 1988.
· PALUDNEVICIENE W., LEIGH I. W. (ed.) Cochlear Implants: Evolving Perspectives. Washington: Gallaudet University Press, 2011.
· SKOPOVÁ, V. a kol. Můj život s uchem aneb Život s kochleárním implantátem očima dětí a rodičů, Praha: SUKI, 2013.
· VOJTECHOVSKÝ, R. (ed.) Život n/Nepočujúcich a osob s kochleárnym implantátom. Bratislava: SNEPEDA, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK