Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Numerická kompetence u primátů
Název práce v češtině: Numerická kompetence u primátů
Název v anglickém jazyce: Numerical competence in primates
Klíčová slova: numerické kompetence, relativní početnost, Webrův zákon, preference, primáti, makak rhesus, děti
Klíčová slova anglicky: numerical competences, relative numerousness judgment, Weber law, preference, primates, rhesus masque, children
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 28.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: Mgr. Martina Komárková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Numerická kompetence je jedním z mnoha aspektů animalní kognice. Tuto způsobilost můžeme najít variabilně ve skupinách bezobratlých až po třídu savců. Zahrnuje řadu kognitivních schopností včetně určení počtu a množství elementů. Za základní procesy, ve kterých zvířata provádějí číselnou diskriminaci, jsou považovány: relativní početnost, sumace, "subitizing" a samotné počítání. Dalšími komplexními numerickými operacemi jsou ordinalita, tranzitivita a kardinalita. Tyto schopnosti se rozvíjí postupně během ontogeneze i fylogeneze.
Tato diplomová práce se soustředí na studium numerických kompetencí u makaka rhesuse. Bude testovat nejen schopnost primátů určit počet prvků, ale i jejich schopnost rozlišovat a integrovat informaci o počtu prvků a jejich velikosti.
Experimenty budou probíhat na specializovaném pracovišti 3.LF, akreditovaném pro práci s primáty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Numerical competence is one of the many aspects of animal cognition. This capacity can be found ranging in various levels from invertebrates to mammals. Numeric competences include the ability to estimate number or amount of items. Animals perform numerical discriminations in various processes, as: numerousness judgments, summation, subtilizing, counting. The other complex numerical operations are: ordinality, transitivity and cardinality,. These abilities are developed during ontogeny and phylogeny.
This thesis focuses on the study of numerical competence of rhesus macaque (Macaca mulatta). It will test the ability of primates not only to estimate the amount of items but also their ability to integrate information about the number of items and their size (“quality vs. quantity”).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK