Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Název práce v češtině: Ochrana osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Název v anglickém jazyce: Protection of personality rights in relation to the provision of health services
Klíčová slova: osobnostní práva, poskytování zdravotních služeb, informovaný souhlas, povinná mlčenlivost, zdravotnická dokumentace, tělesná a duševní integrita
Klíčová slova anglicky: personality rights, provision of health services, informed consent, mandatory confidentality, medical records, physical and psychological integrity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2014
Datum zadání: 05.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2015
Datum a čas obhajoby: 16.09.2015 12:00
Místo konání obhajoby: 131; část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Oponenti: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pohled na osobnostní práva a jejich ochranu prošel velkými změnami, stejně jako pohled na poskytování zdravotních služeb. V souvislosti s nedávným vývojem v oblasti soukromého práva se jeví jako aktuální potřeba zkoumání aspektů osobnostních práv jednotlivě i v kontextu. Tato diplomová práce si klade za cíl sledovat současnou právní úpravu a poukázat na situace, ve kterých mohou být osobnostní práva významně ohrožena. Dílčím cílem je zmapovat aktuální zahraniční dění v oblasti ochrany osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb za účelem zkoumání, zda je pravděpodobné, že se s podobnými otázkami bude právo brzy potýkat i v České republice.
V první části je představen koncept osobnostních práv a jejich ochrany. Zdůrazněny jsou složky, které mohou být v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb ohroženy. Rovněž jsou představeny možnosti řešení situací, kdy dojde k zásahu do osobnostních práv.
Druhá část, která je zároveň nejobsáhlejší, pracuje s konkrétními instituty, které ve zdravotnictví napomáhají ochraně osobnostních práv. Jedná se především o informovaný souhlas, způsob jeho poskytnutí a důsledky jeho neudělení, sdělování informací o zdravotním stavu pacienta, a to jak jemu samotnému, tak třetím osobám, povinnou mlčenlivost, která s tím úzce souvisí, vedení zdravotnické dokumentace a ochranu osobních údajů, přičemž není vynecháno ani téma monitorování ve zdravotnických zařízeních, a rovněž ochranu osobnosti pacienta po jeho smrti, a to jak integrity tělesné, tak duševní.
V závěrečné části diplomové práce je analyzován aktuální vývoj, a to v zahraničí i v České republice. Vybrány byly dva evropské státy, a sice Irsko a Spolková republika Německo s ohledem na jejich odlišnou právní kulturu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The concept of personality rights and their protection, as well as the view on provision of health services has changed a lot. In relation to recent development in the field of private law there is a need to examine the aspects of personality rights separatelyy and also in broughter context. This Master´s thesis sets as its goal to follow the current legislation and to point out situations where the personality rights can be especially endangered. The second goal is to evaluate current legal issues in foreign countries of the protection of personality rights in relation to the provision of health services in order to see if there is a probability that Czech law will have to deal with similar problems in the future as well.
In the first part the concept of personality rights and their protection is introduced. The aspects related to the provision of health services that may be especially endangered are highlighted. Also the possibilities of resolving situations where there is infringement of personality rights are presented.
The second part, which is also the most comprehensive of the thesis, deals with the specific institutes that help the protection of the personality rights in the field of health services. These include primarily informed consent, the way of providing it and the consequences of not consenting, communicating information about the patient's health condition, both to himself and to third parties, mandatory confidentality which is closely connected to communicating information, medical records and personal data protection, the topic of monitoring in healthcare facilities and also the protection of the patient´s personality rights after his death, including both physical and psychological integrity.
The final part of the thesis analyzes the current developments, both abroad and in the Czech Republic. Two European countries were chosen for this purpose, namely Ireland and the Federal Republic of Germany with regard to their different legal culture.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK