Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnostní politika v Evropě v letech 1924-1925 z československého pohledu
Název práce v češtině: Bezpečnostní politika v Evropě v letech 1924-1925 z československého pohledu
Název v anglickém jazyce: Security Policy in Europe from the Czechoslovak Point of View, 1924-1925
Klíčová slova: Bezpečnostní politika, Ženevský protokol, Locarnské smlouvy, Arbitrážní smlouvy, Československo
Klíčová slova anglicky: Security Policy, Geneva Protocol, Locarno Treaties, Arbitration Treaties, Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2014
Datum zadání: 05.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.01.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petr Janoušek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat vývojem a analýzou bezpečnostní politiky v Evropě v letech 1924 - 1925 a následně její reflexí v Československu. Autor se bude především zaměřovat na dobové přijetí výsledků locarnské konference. Během bádání, které bude mít ambici obohatit či překonat dosavadní fázi výzkumu dané problematiky, bude využito mimo edice pramenů také studia materiálů archivu ministerstva zahraničních věcí ČR. Dále bude autor pracovat s materiály tehdejšího Národního shromáždění, s dokumenty klíčových politických stran a dále s dobovým tiskem, kde se bude soustředit na klíčová periodika. Cílem bude nejen zmapovat reflexi locarnského systému smluv v Československu, ale i vyhodnotit důsledky této změny evropské bezpečnostní architektury na zahraničně politické a bezpečnostní postavení Československa.
Seznam odborné literatury
Monografie:
BENEŠ, Edvard, Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá: Projevy a úvahy z r. 1919/1924, Praha 1924.
BŘACH, Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha/Litomyšl 1996.
DEJMEK, Jindřich, Zrod nové Evropy: Versailles, St-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, Praha 2011.
DEJMEK, Jindřich, Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie {1918–1938), Praha 2003.
DEJMEK, Jindřich, Edvard Beneš: Politická biografie českého demokrata: Revolucionář a diplomat (188 –1935), 1. část, Praha 2006.
DEJMEK, Jindřich, Československo a jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992), Praha 2002.
FERIANCOVÁ, Alena, (Ne)nájdená bezpečnost. Československo, Nemecko a úpravy medzinárodného systému v Európe 1922–1926, Nitra 2010.
GAJANOVÁ, Alena, ČSR a středoevropská politika velmocí 1918 – 1938, Praha 1967.
JOHNSON, Gaynor, Locarno Revisited: European Diplomacy 1920–1929, London, New York 2004.
KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí: Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500–2000, Praha 1996.
KLIMEK, Antonín – KUBŮ, Eduard, Československá zahraniční politika 1918 –1938, Praha 1995.
MORAVCOVÁ, Dagmar, Výmarská republika: problémy demokracie v Německu 1918–1932, Praha 2006.
NÁLEVKA, Vladimír, Světová politika ve 20. století (I.), Praha 2000.
NOVOTNÝ, Lukáš – KODET, Roman, Velká Británie a konference v Locarnu: Příspěvek ke studiu kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století, Plzeň 2013.
SLÁDEK, Zdeněk, Malá dohoda 1919-1938, Praha 2000.
WANDYCZ, Piotr Stefan, France and Her Eastern Allies 1919-1925. French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno. Minneapolis 1962.

Články:
BŘACH, Radko, Ženevský protokol o pokojném vyřizování mezinárodních sporů z roku 1924, in: Historie a vojenství, 1992.
BŘACH, Radko, Československá zahraniční politika v politických proměnách Evropy, 1924. (I. Nástup MacDonaldovy a Herriotovy vlády), in: Československý časopis historický, 1970.
COHRS, Patrick, The first 'Real' Peace Settlements after the First World War: Britain, the United States and the Accords of London and Locarno, 1923-1925, Contemporary European History, Cambridge 2003, s. 1–31.
DEJMEK, Jindřich, Velká Británie a Československo v době jednání o Západní garanční pakt (leden-prosinec 1925), in: Český časopis historický, 2000, s. 775–806.
HOUSKA, Ondřej, Od Locarna do Tirany: Československo-italské vztahy od října 1925 do listopadu 1926, in: KOVÁŘ, M. – NÁLEVKA, V. (edd.), „Dvacáté století“: Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006, s. 39–98.
KAISER, Angela, Lord D'Abernon und die Entstehungsgeschichte der Locarno-Verträge, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Oldenbourg 1986, s. 85–104.
MARKS, Sally, Mussolini and Locarno: Fascist Foreign Policy in Microcosm, in: Journal of Contemporary History, Londýn 1979, s. 423–439.
NOVOTNÝ, Lukáš, Konzervativní vláda Stanleyho Baldwina a její odmítnutí Ženevského protokolu. Příspěvek k pokusům o vytvoření kolektivní bezpečnosti ve dvacátých letech 20. století, in: „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2006, s. 117–153.
WRIGHT, Jonathan, Stresemann and Locarno, in: Contemporary European History, Cambridge 1995, s. 109–131.

Diplomové práce:
KORYTÁROVÁ, Lenka, Locarnská konference v ohlase československého a zahraničního tisku: Příprava, průběh a výsledky, Brno 2009. (magisterská práce)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK