Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Literární analýza děl M. Viewegha: Román pro ženy a Román pro muže z genderové perspektivy
Název práce v češtině: Literární analýza děl M. Viewegha: Román pro ženy a Román pro muže z genderové perspektivy
Název v anglickém jazyce: Literary analysis of M. Viewegh's writing: A Novel For Women and Novel For Men from a gender perspective
Klíčová slova: vzdorné čtení, literární kánon, genderové stereotypy, maskulinita, femininita, mýtus krásy, mužská nadvláda, moc
Klíčová slova anglicky: resistant reading, literary canon, gender stereotypes, masculinity, femininity, beauty myth, male domination, power
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genderových studií (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2014
Datum zadání: 04.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se zaměřím na komparaci literárních děl českého autora Michala Viewegha Román pro ženy a Román pro muže. Především pak na genderové aspekty obou těchto románů. Zaměřím se na chování jednotlivých postav, na fenomén mezilidských vztahů ať už mezi ženami samotnými či mezi muži. Zdali se hlavní hrdinové vymykají genderovému očekávání či nikoliv.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK