Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování transdermální permeace vybraných xenobiotik
Název práce v češtině: Testování transdermální permeace vybraných xenobiotik
Název v anglickém jazyce: Testing of transdermal permeation of selected xenobiotics
Klíčová slova: difuzní cela, transportní mechanismy přes kůži, transdermální permeace, transdermální antidotní prostředky
Klíčová slova anglicky: diffusion cell, skin transport mechanims, transdermal permeation, transdermal antidotes
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2014
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 01.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části práce budou popsány mechanismy transportu látek přes kůži, metody používané při testování transdermální permeace a současné transdermální antidotní prostředky u otrav nervově paralytickými látkami.
Vlastní experimentální práce bude zaměřena na in vitro testování schopnosti oximu HI-6 a případně dalších reaktivátorů acetylcholinesterázy pronikat přes prasečí kůži. K průkazu bude použito difuzních cel Francova typu. Množství testovaných látek proniklých přes kůži bude stanoveno ve vzorcích receptorové tekutiny pomocí HPLC.
Seznam odborné literatury
Patočka J. a kol.: Vojenská toxikologie, Grada Publishing 2004
Kotingová L., Borská L., Fiala, Z.: Testování transdermální absorpce chemických látek in vitro. Chem. listy, 103, 2009, 533-539.
Bartošová L., Bajgar J.: Transdermal drug delivery in vitro using diffusion cells. Curr. Med. Chemistry, 19, 2012, 4671-4677.

Databáze vyhledávání odborných článků PubMEd, Science direct apod.
Předběžná náplň práce
Zadání práce
Abstrakt
Úvod
Teoretická část bude zahrnovat stručný popis struktury kůže, přehled mechanismů transdermální permeace a metod používaných při jejím testování, současné transdermální antidotní prostředky a jejich praktický význam
Praktická část bude zahrnovat cíle práce (případně výchozí hypotézy), materiál a použité metody, výsledky a jejich popis, diskuzi a závěry
Seznam použité literatury
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK