Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problém „hranice“ u pomáhajících profesí
Název práce v češtině: Problém „hranice“ u pomáhajících profesí
Název v anglickém jazyce: Problem of boundaries in helping professions
Klíčová slova: Etnografický výzkum, pomáhající profese, osobní asistent, klient, vztah klient - pomáhající, supervize
Klíčová slova anglicky: Ethnography, helping professions, personal assistant, client, the relationship of the client - helping profession, supervision
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 18.12.2014
Datum a čas obhajoby: 23.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Michal Voldřich, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostřednictvím etnografických metod dlouhodobějšího pozorování a rozhovorů realizovat výzkum v prostředí pomáhajících profesí (například nevládní organizace, poradny ap). Student bude respektovat při práci etické zásady. Bude pravidelně konzultovat a intenzivně pracovat v terénu i při analýze dat.
Seznam odborné literatury
• Strauss,A. Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.
• Kopřiva, K. (2013). Lidský vztah jakou součást profese. Praha: Portál.
• Beddoe, L. (2010). Best Practice in Proffesional Supervision: A Guide for the Helping Professions. London: Jessica Kingsley Publisher.
• Géringová, J. (2011). Pomáhající profese. Praha: Triton.
• Guggenbühl-Craig, A. (2007). Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál.
• Hájek, K. (2007). Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál.
• Hawkins, P., & Shohet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál.
• Jankovský, J. (2003). Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton.
• Jůn, H. (2010). Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál.
• Petitcollin, C. (2008). Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci. Praha: Portál.
• Rush, M. D. (2003). Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů.
• Schmidbauer, W. (2000). Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál.
• Úlehla, I. (1996). Umění pomáhat. Praha: Slon.
• Cimrmanová, T. a kol. (2013). Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu. Praha: Karolinum.
• Hájek, K. (2012). Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál.
• Etický kodex sociálních pracovníků (2006)
• Výrost, J. Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada
Předběžná náplň práce
Etnografický výzkum problematiky vztahu mezi tím, kdo pomáhá a kdo pomoc přijímá. Jde zejména o koncepty a subjektivní percepci "hranice", která existuje mezi pomáhajícím a příjemcem pomoci. Tato hranice souvisí s budováním raportu, vztahu pomoci.
Práce bude primárně zaměřená na pomoc tělesně postiženým.
Náplní práce bude pobyt v terénu, jako dobrovolník v některé nevládní organizaci a rozhovory s pomáhajícími.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ethnographic research of the relationship between the provider and recipient of help. The main subject of the research consists of concepts and subjective perception of the boundary between the provider and the recipient which is strongly tied to the problem of rapport between the provider and recipient. The research is aimed at the help to the physical disabled people. The fieldwork will be conducted in a NGO that work in this area.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK