Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza metod a realizace prevence relapsu ve vybrané terapeutické komunitě
Název práce v češtině: Analýza metod a realizace prevence relapsu ve vybrané terapeutické komunitě
Název v anglickém jazyce: Analyses of the applied methods of the relapse prevention and interventions used in a selected therapeutic community for addiction treatment.
Klíčová slova: Relaps, laps, prevence relapsu, metody prevence relapsu v léčbě závislostí, KBT, terapeutická komunita
Klíčová slova anglicky: relaps, laps, relapse prevention, relapse prevention methods in the addiction treatment, cognitive-bahavioral therapy, terapeutic community
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Reichelová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 30.11.2015
Datum a čas obhajoby: 26.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1) Čablová, L., Pavlas Martanová, L., Vopravil, J. (2013). Analýza výzkumného potenciálu sítí - Terapeutické komunity. Adiktologie 13(3-4), 257-261.
2) DiClemente, C., C. (2003). Motivační rozhovory a fáze změny in Miller, W., R., Rollnick, S. (2003). Motivační rozhovory: Příprava lidí ke změně závislého chování (p. 175-185). Tišnov: Sdružení SCAN.
3) Douaihy, A., Daley, D., C., Stowell, K., R., and Park T., W. (2007) Relapse Prevention: Clinical Strategies for Substance Use Disorders. In Witkievitz, K., Marlatt, G., A., Therapist´s guide to evidence-based relapse prevention (p. 37-72). Boston: Elsevier Academic Press.
4) Gossop, M. (2009). Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti. Praha: NMS - Úřad vlády ČR.
5) Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace, Praha: Portál.
6) Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha, Karolinum.
7) Hora, O., Suchanec, M., Žižlavský, M. (2014). Evaluační výzkum. Brno: Masarykova univerzita.
8) Jeřábek, P. (2015). Psychopatologie závislosti. In Kalina, K et. al. Klinická adiktologie (p. 190-210). Praha: Grada Publishing.
9) Kalina, K. a kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí, Praha: Úřad vlády ČR, o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR.
10) Kalina, K. (2008a). Terapeutická komunita: Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha: Grada Publishing.
11) Kalina, K. a kol. (2008b). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing.
12) Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Publishing.
13) Kalina, K. a kol. (2015). Klinická adiktologie, Praha: Grada Publishing.
14) Keller, D., S. (1999). Odkrývající terapie ve službách prevence relapsu: příspěvek psychoanalýzy k léčbě užívání návykových látek. In Rotgers, F. (1999). Léčba drogových závislostí (p. 72-96). Praha: Grada Publishing.
15) Kučerová, H. (2006) Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek F10-19: Léčba nefarmakologická (p. 177-179) . In Svoboda, M., Češková, E., Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál.
16) Kuda, A. (2000) Tematické skupiny prevence relapsu. Olomouc: P centrum.
17) Kuda, A. (2003). Relaps a prevence relapsu. In Kalina, K. a kol., Drogy a drogové závislosti II. (p. 117-124). Praha: Úřad vlády ČR.
18) Kuda, A. (2008). Prevence a zvládání relapsu. In Kalina, K. a kol., Drogy a drogové závislosti (p. 225-234). Praha: Grada Publishing.
19) Lau, M., A., Segal, Z., V. (2007). Mindfulness-based cognitive-therapy as a relapse prevention approach to depression. In Witkievitz, K., Marlatt, G., A., Therapist´s guide to evidence-based relapse prevention (p. 73-90). Boston: Elsevier Academic Press.
20) Marlatt, G. A., Gordon J., R. (1985). Relapse prevention, Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviours. New York: The Guilford Press.
21) Marlatt, G., A., Witkiewitz, K. (2007). Therapist´s guide to Evidence-Based Relapse Prevention. Boston: Elsevier Academic Press.
22) Melemis, S., M. (2015) Relapse Prevention and Five Rules Of Recovery. Yale Journal of biology and medicine 88 (2015) 325-332.
23) Millerová, G. (2005). Adiktologické poradenství. Praha: Galén.
24) Miovský, M. (2008). Evaluace adiktologických programů a služeb. In Kalina K., a kol., Základy klinické adiktologie (307-315). Praha: Grada Publishing.
25) Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.
26) Mravčík, V., Chomynová P., Grohmannová K., Nečas V., Grolmusová L., Kiššová L. a kol. (2014) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013. Praha: Úřad vlády České republiky.
27) Mravčík, V., Nechanská, B. (2013). České terapeutické komunity ve Sčítání adiktologických služeb 2012. Adiktologie, 13 (2), 92-105.
28) Nešpor, K., Csémy, L. (1999). Bažení (craving): Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání. Praha: Sportpropag.

29) Nevšímal, P. (2004). Terapeutická komunita pro drogově závislé I. - Vznik a vývoj. Praha: Krajský úřad Středočeského kraje/Magdaléna, o.p.s.
30) Nevšímal, P. (2007). Terapeutická komunita pro drogově závislé II. - Česká praxe. Praha/Mníšek p. Brdy: Středočeský kraj/Magistrát hl. m. Prahy.
31) Nevšímal, P, Marhoulová, K., Kasiková, Z. (2014). Výroční zpráva 2013. Magdaléna o.p.s. Zdroj:
http://www.magdalena-ops.eu/images/stahnete-si/vyrocni-zpravy/2013.pdf
dostupné: 1. 12. 2015
32) Nevšímal, P, Marhoulová, K., Kasiková, Z. (2015). Výroční zpráva 2014. Magdaléna o.p.s. Zdroj:
http://www.magdalena-ops.eu/images/stahnete-si/vyrocni-zpravy/2014.pdf
dostupné 1. 12. 2015
33) Pavlovská, A. (2010). Role prvního (re)lapsu v procesu doléčování z pohledu klienta a terapeuta. Nepublikovaná bakalářská práce. Praha: 1. LF UK.
34) Pavlovská, A. (2015). Prevence a zvládání relapsu. In Kalina, K et. al. Klinická adiktologie (p. 480-491). Praha: Grada Publishing.
35) Pospíšilová, H. (2010). Relaps a prevence relapsu (kasuistická práce). Nepublikovaná bakalářská práce. Praha: 1. LF UK.
36) Richterová Těmínová, M., Kalina, K., Adameček, D. (2008). Terapeutivká komunita a její aplikace. In Kalina, K. a kol., Základy klinické adiktologie (p. 199-214). Praha: Grada Publishing.
37) Soukup, J. (2014). Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál.
38) Standardy odborné způsobilosti pro poskytovatele adiktologických služeb, Úřad vlády ČR, 2011
Zdroj: http://snncls.cz/wp/wp-content/2012/06/7-TerapeutickeKomunity.pdf dostupné 11. 11. 2015
39) Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, Úřad vlády ČR, 2015
Zdroj: http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/certifikace/Standardy_odborne_zpusobilosti_uprava_zari_2015.pdf
dostupné 20. 11. 2015
40) Šefránek, M. (2014). Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí: Změny v užívání návykových látek, kriminálním chování a v dalších oblastech jeden rok po ukončení léčby. Praha: Úřad vlády ČR.
41) Vanderplasschen, W., Vandevelde, S, Broekaert, E. (2014). Therapeutic communities for treating addicts: evidence, current practices and future challenges. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
42) Vavrinčíková, L., Libra, J., Miovský, M. (2013). Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice, Zdroj: (http://snncls.cz/wp/wp-content/2013/06/Koncepce_sluzeb-verze_4_3_final.pdf) dostupné 11. 11. 2015
43) Vavrinčíková, L., Mravčík, V., Burešová, Z., Kiššová, L., Nečas, V. & Vopravil, J. (2013). Mapování dostupnosti a charakteru sítě služeb oboru Adiktologie. Analytická zpráva pro Ministerstvo zdravotnictví ČR – program Národní akční plány a koncepce 2012. Praha: Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze.
44) Wanigaratne, S., Walace, W., Pullin, J., Keaney, F., Roger, F. (2008). Prevence relapsu pro závislá chování: Manuál terapeuta. Praha/Tišnov: Centrum Adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, sdružení SCAN.
45) WHO (2000). International Guidelines for the evaluation of treatment services and systems for psychoactive substance use disorders. Geneva: WHO/UNDCP/EMCDDA.
46) WHO (2000). Sešit 1 Evaluace plánování. Ženeva: WHO/UNDCP/EMCDDA. Zdroj: http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/mezinarodni_standardy_evaluaci_lecby_a_pece
dostupné 31. 8. 2015
47) WHO (2000). Sešit 2 Provádění evaluací. Ženeva: WHO/UNDCP/EMCDDA. Zdroj: http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/mezinarodni_standardy_evaluaci_lecby_a_pece
dostupné 31. 8. 2015
48) WHO (2000). Sešit 4 Evaluace procesu. Ženeva: WHO/UNDCP/EMCDDA. Zdroj: http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/mezinarodni_standardy_evaluaci_lecby_a_pece
dostupné 31. 8. 2015
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá analýzou metod a realizace prevence relapsu ve vybrané terapeutické komunitě. Jedná se o kvalitativní výzkum, který se věnuje používaným technikám zaměřeným na prevenci relapsu v jedné terapeutické komunitě pro léčbu drogově závislých, jejich metodice a užívaným postupům v konkrétním rezidenčním zařízení pro dlouhodobou léčbu. V teoretická části naší práce pojednáme základní pojmy, popíšeme modely prevence relapsu a jeho významu v léčbě závislostí. Praktická část přináší analýzu získaných dat z rozhovorů s pracovníky vybrané terapeutické komunity, analýzu dokumentů a metod používaných ke specifické prevenci relapsu v daném zařízení a výsledky ze zúčastněného pozorování na skupinách prevence relapsu v této terapeutické komunitě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the evaluation of the methods and interventions used in the purpose of the relapse prevention in one selected therapeutic community for addiction treatment in the Czech Republic. It is qualitative study that focuses on the applied methods of relapse prevention in this particular rehabilitation approach, its methodics and used procedures. The theoretical part deals with the main terms, the models of relapse prevention and its importance and inclusion of the methods and interventions in the addiction treatment. The empiric part contains the results of interviews with the staff involved in the relapse prevention in this therapeutic community, analyses of the methods and documents and the participant observation results of the resercher in the therapeutic community.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK