Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění case managementu v adiktologických službách v ČR
Název práce v češtině: Uplatnění case managementu v adiktologických službách v ČR
Název v anglickém jazyce: The case management implementation in Czech addiction services
Klíčová slova: Case management – terapeutické kontinuum – schopnost využít služeb – potřeby klientů – potřeby systému služeb.
Klíčová slova anglicky: Case management – therapeutical continuum - the ability to use services – needs of clients – needs of the service systém
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Libra
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2014
Datum a čas obhajoby: 24.01.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Petr Matoušek
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bechyňová, V. (2012). Případová konference. Praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou. Praha: Portál.

Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Univerzita Karlova v Praze. Praha: Karolinum.

Gabrhelíková, G. (2015). Uživatelé návykových látek a trestná činnost související s drogami. In: Kalina, K. a kol.: Klinická adiktologie. Kapitola 33. Praha: Grada Publishing.

Havránková, O. (2008). Případová práce. In: Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Kapitola 5. Praha: Portál.

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Janíková, B. (2008). Harm reduction: časné intervence v nízkoprahových službách. In: Kalina, K. a kol.: Základy klinické adiktologie. Kapitola 7. Praha: Grada Publishing.

Jeřábek, P. (2015). Integrativní přístup v léčebném kontinuu. In: Kalina, K. a kol.: Klinická adiktologie. Kapitola 11. Praha: Grada Publishing.

Kalina, K. (2003). Diagnostické závěry a indikace k léčbě, párování potřeb a intervencí. In: Kalina, K. a kol. Drogy a drogové závislosti-mezioborový přístup. Kapitola 4/9. Praha: NMS/Úřad vlády ČR.

Kalina, K. (2008). Terapeutická komunita. Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislosti. Praha: Grada Publishing.

Kalina, K. (2008a). Ženy a muži jako specifické cílové skupiny. In: Kalina, K. a kol.: Základy klinické adiktologie. Kapitola 19. Praha: Grada Publishing.

Kalina, K. (2015). Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti a jeho implikace pro odbornou péči. In: Kalina, K. a kol.: Klinická adiktologie. Kapitola 4. Praha: Grada Publishing.

Kalina, K. (2015a). Faktory významné pro léčbu, změnu a úzdravu. In: Kalina, K. a kol.: Klinická adiktologie. Kapitola 35. Praha: Grada Publishing.

Kalina, K., Minařík, J. (2015). Duální diagnózy a psychopatologické komplikace. In: Kalina, K. a kol.: Klinická adiktologie. Kapitola 9. Praha: Grada Publishing.

Kuda, A. (2008). Prevence a zvládání relapsu. In: Kalina, K. a kol.: Základy klinické adiktologie. Kapitola 16. Praha: Grada Publishing.

Kudrle, S. (2003). Úvod do bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti. In: Kalina, K. a kol. Drogy a drogové závislosti-mezioborový přístup. Kapitola 2/1. Praha: NMS/Úřad vlády ČR.
Libra, J. (2015). Case management-prostor pro sjednocení zdravotní a sociální péče. In: Kalina, K. a kol.: Klinická adiktologie. Kapitola 37. Praha: Grada Publishing.

Libra, J. (Ed.) (2015a). Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby. (Standardy služeb pro uživatele drog, závislé a patologické hráče). Verze 2.5. Schváleno Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 3.3.2015. Praha: Úřad vlády ČR.

Matoušek, O. (2008). Úvod: Cíle a úrovně sociální práce. In: Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Kapitola 1. Praha: Portál.

McDonald, D. (2005). Case management in the substance abuse field: Insight for the research literature. A report prepared for the Drug and Alcohol Policy Unit ACT Health. May 24th, 2005, Social Research and Evaluation Pty Ltd.

Miller, W., R., Rollnick, S. (2003). Motivační rozhovory. Tišnov: Sdružení SCAN.

Millerová, G. (2011). Adiktologické poradenství. Praha: Galén.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (2013). Reforma péče o duševní zdraví. Strategie reformy psychiatrické péče. Praha: MZ ČR, verze 1.0, vydáno 8.října 2013. Staženo (2016-06-13) z: http\\www.reformapsychiatrie.cz.

Miovská, L., Adameček, D., Bečka, J., Beránková, A., Dobiášová, D., Dolák, J. et al. (2006). Seznam a definice výkonů drogových služeb. Praha: NMS/Úřad vlády ČR.

Miovská, L., Miovský, M., Kalina, K. (2008). Psychiatrická komorbidita. In: Kalina, K. a kol.: Základy klinické adiktologie. Kapitola 5. Praha: Grada Publishing.

Miovský, M. (2010). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.

Miovský, M. (Ed.) (2013). Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice. Verze 4.7. Praha: Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP. Staženo (2016-06-15) z: http\\www.snncls.cz/2013/11/11/koncepce-site-specializovanych-adiktologickych-sluzeb-finalni-verze/.

Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Grolmusová, L., Tion Leštinová, Z. et al. (2015). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014. Praha: NMS.

National Case Management Network of Canada (2012). Canadian Core Competency Profile for Case Management Providers. Dostupné z:.www.ncmn.ca

National Association of Social Workers (2012). Standards for Social Work Case Management. Washington DC. Dostupné z:www.SocialWorkers.org.

Nepustil, P., Szotáková, M. a kol. Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek. Metodická příručka. Praha: NMS/Úřad vlády ČR.
Nešpor, K. (2003). Úvod do problému diagnostiky a „matching“. In: Kalina, K. a kol. Drogy a drogové závislosti-mezioborový přístup. Kapitola 4/1. Praha: NMS/Úřad vlády ČR.

Nykl, L. (2012). Carl Ransom Rogers a jeho teorie. Přístup zaměřený na člověka. Praha: Grada Publishing.

Prachařová, P. (2014). Klient v následné péči. In: Růžička, M., Prachařová, P. a kol.: Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v adiktologii. Kapitola 7. Univerzita Palackého v Olomouci.

Preslová, I. (2015). Gender a drogy. In: Kalina, K. a kol.: Klinická adiktologie. Kapitola 32. Praha: Grada Publishing.

Rapp, R. C., Siegal, H. A., Fisher, J. H. (1992). A strengths-based model of case management/advocacy: Adapting a mental health model to practise work with persons who have substance abuse problems. In: Ashery, R.S., ed.: Progress and Issues in Case Management. NIDA Research Monograph Series Numer 127. HHS Pub. No. (AMD) 92-1946. Rockvile, MD: National Institute on Drug Abuse, 1992, pp. 79-91.

Rapp, R., C., Van Den Noortgate, W., Broekaert, E., Vanderplasschen, W. (2014). The Efficacy of Case Management With Persons Who Have Substance Abuse Problems: Three-Level Meta-Analysis of Outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol.82, No.4, pp.605-618.

Ridgely, M., S., Willenbring, M., L. (1992). Application of Case Management to Drug Abuse Treatment: Overview or Models and Research Issues. In: Ashery, R.S., ed.: Progress and Issues in Case Management. NIDA Research Monograph Series Numer 127. HHS Pub. No. (AMD) 92-1946. Rockvile, MD: National Institute on Drug Abuse, 1992, pp. 12-33.

SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2011). Addiction Counseling Competencies. The Knowledge, Skills and Attitudes of Professional Practice. Technical Assistance Publication (TAP) Series, No.21. HHS Publication No. (SMA) 08-4171. Rockvile, MD: SAMHSA, 2011. Dostupné z: http\\www.store.samhsa.gov.

SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2015). Comprehensive Case Management for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No.27. HHS Publication No. (SMA) 12-4215. Rockvile, MD: SAMHSA, 2015. Dostupné z: http\\www.store.samhsa.gov.

Silverman, D. (2005). Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar.

Soukup, J. (2014). Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál.

Stuchlík, J. (2001). Asertivní komunitní léčba a case management. Praha: Fokus Books.

Šťastná, M., o. s. Šance pro Tebe. (nedatováno) Metodika případových konferencí v rámci interdisciplinární spolupráce města Chrudim formou case managementu. Staženo (2016-06-13) z: http\\www.sance.chrudim.cz/casemanagement.php.

Vanderplasschen, W., Wolf, J., Rapp, R. C., Hesse, M. (2007). Case management pro uživatele drog : všelék nebo nástroj propojování? Adiktologie, (7)4, pp. 429-443.

Vanderplasschen, W., De Maeyer, J. (2007). Případová práce (case management) s uživateli drog v praxi-co se za tím skrývá? Adiktologie, (7)4, pp.459-469.

Vanderplasschen, W. (2010). Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy. Praha: Sdružení SCAN.

Van Veldhuizen, J. R., Bähler, M. (2013). Manual Flexible Assertive Community Treatment (Vision, model, practice and organization). Groningen: The Netherlands. Dostupné z: http\\www.factfacts.nl.

Zábranský, T., Mravčík, V. (2015). Epidemiologie návykových látek („drogová epidemiologie“). In: Kalina, K. a kol.: Klinická adiktologie. Kapitola 38. Praha: Grada Publishing.

Wilken, J., P., Hollander, D. (2005). Komplexní přístup k psychosociální rehabilitaci. Studijní materiál projektu Matra III. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CMHCD). Dostupné z: http://www.cmhcd.cz.
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá tématem case managementu v oblasti léčby návykových látek a jeho využitím v systému adiktologických služeb v ČR. Základním cílem této práce je lépe porozumět a zmapovat, jak je case management přístup chápán a vnímán pracovníky, kteří ho používají během poskytování služeb klientům v adiktologických službách. Teoretická část je zaměřena na základní poznatky o metodě case management-teoretická východiska, principy case managementu, modely case managementu, základní funkce tohoto přístupu a cílové skupiny. V praktické části je popsán metodologický postup a výsledky výzkumného šetření. Použitou metodou získávání dat jsou polostrukturované rozhovory. Rozhovory s účastníky výzkumu jsou zachovány a použity v této práci. Výsledky této práce nelze generalizovat na celou síť adiktologických služeb v ČR. Touto prací jsem si potvrdil, že case management při práci s adiktologickými klienty je ve shodě se světovým vývojem replikován do českých adiktologických služeb z oblasti péče o duševní zdraví a sociální práce. Case management není do adiktologických služeb pevně zakotven. V rámci tohoto výzkumu je potřeba case management chápat v kontextu jednotlivých programů. V rámci programů zapojených do výzkumné práce se nevyužívají komprehenzivní modely case managementu popisované odbornou literaturou. Týmy nejsou multidisciplinární, ale jsou spíše zaměřeny na sociální práci, při které je metodou práce case management s cílovou skupinou klientů, kteří mají nebo měli problém s návykovou látkou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor thesis deals with a topic case management in the field of substance abuse treatment and use of case management in the Czech addiction services. The basic goal of this Bachelor thesis is to better understanding and maping use case management during work of addiction services and workers which use this approach. The theoretical part is focused on basic knowledge about case management-theoretical backgrounds, principles of case management, models of case management, core functions of this approach and target groups. The practical part of thesis describes the methodological proces and researching results. The research was conducted by semi-structured interviews with providers who use case management. Participant’s answers are kept and distilled into this work. The results of this Bachelor thesis can’t be generalized to all addiction services in the Czech Republic. In line with the development of case management abroad, the case management was replicated to Czech addiction services from mental health programs and social work. The case management is not grounded to Czech addiction services. Any definition and implementation of case management is inevitably contextual, based on the needs of a particular organizational structure. Comprehensive case management is not used. Teams are not multidisciplinary. Providers use case management during social work with substance abusers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK