Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání míry zatížení při plavání v ideálních a ztížených podmínkách
Název práce v češtině: Porovnání míry zatížení při plavání v ideálních a ztížených podmínkách
Název v anglickém jazyce: Comparison of the stress while swimming in a difficult and in an ideal conditions.
Klíčová slova: srdeční frekvence,sporttester, zatížení při plavání, plavání v oděvu, vojenské plavání, rychlost plavání..
Klíčová slova anglicky: Heart rate, sporttester, swimming stress, swimming in clothes, military swimming, speed of the swimming
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2014
Datum zadání: 27.10.2014
Datum a čas obhajoby: 21.09.2015 07:00
Místo konání obhajoby: Seminární místnost Katedry Vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2015
Oponenti: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Provedli jsme kvantitativní výzkum, který jsme provedli na vzorku pěti probandů, kteří byli vybrání z plaveckého oddílu v OA (Obchodní akademie) Žatec. Během testování jsme prostřednictvím sport-testerů monitorovali jejich srdeční frekvenci. Pro výslednou konstantní rychlost podstoupili probandi test CSS. Tuto rychlost jsme používali po celou dobu testování. Měření bylo provedeno v bazénu o délce 25m v plaveckém bazénu Obchodní akademii Žatec. Délka plavecké dráhy činila 200m. Porovnávání srdeční frekvence mezi plaváním v oděvu vzor 95 a v plavkách. Výsledky měření jsme dále zpracovali a statisticky vyhodnotili pomocí parametrického testu (Studentského párového t-testu) v programu Microsoft Office Excel 2003.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
We conducted a quantitive research, which was carried out by a comparitive analysison sample of five subjects who were chosen from the swimming club of Business Academy Žatec. Their heart rate was monitored by sporttester. Proband pass CSS test for the final constant speed. This speed we used throught the testing. Measurement were performed in the 25m length swimming pool of Business Academy Žatec. Length of the swimming lane was 200m. We compared the heart rate in batlle dress uniform (BDU) pattern 95 and in swimming suit. The measurement results were processed and statistically evaluated by parametric test. (Students paired t-test).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK