Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočet energie nabitých a neutrálních částic v aktivním a dohasínajícím výboji
Název práce v češtině: Výpočet energie nabitých a neutrálních částic v aktivním a dohasínajícím výboji
Název v anglickém jazyce: Calculation of the energy of charged and neutral particles in a discharge and in the afterglow
Klíčová slova: plazma, výboj, dohasínající výboj, molekuly, energetické rozdělení, vibrační excitace, rotační excitace
Klíčová slova anglicky: plasma, discharge, afterglow, molecules, energy distribution, vibrational excitation, rotational excitation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2014
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Rešerše literatury týkající se základů fyziky plazmatu se zaměřením na nízkoteplotní plazma.
2) Identifikace relevantních procesů, které vedou k redistribuci energie - tedy pružné a nepružné srážky, radiativní procesy, interakce se stěnami výbojky a další.
3) Rozšíření stávajícího modelu kinetiky elektronů o další procesy, které mohou ovlivnit teplotu elektronů (v případě potřeby sestavení nového modelu pro popis vibračních a rotačních populací molekul ve výboji).
4) Aplikace výsledků modelu v analýze experimentálních dat.
Seznam odborné literatury
F. F. Chen; Základy fyziky plazmatu; Academia, Praha 1984.
W. Demtroeder; Atoms, Molecules and Photons; Springer, Berlin 2006.
L. Spitzer; Physical Processes in the Interstellar Medium; J. Wiley & Sons, New York 2008.
M. R. Krumholz; Star Formation in Molecular Clouds, arXiv:1101.5172.
H. P. Langtagen; Python Scripting for Computational Science; Springer, Berlin 2012.
Publikace v odborných časopisech a další literatura po dohodě s vedoucím.
Předběžná náplň práce
Ve snaze o pochopení procesů probíhajících v chladném plazmatu mezihvězdného prostoru jsou na našem pracovišti prováděny experimenty v chladném dohasínajícím výbojovém plazmatu za teplot 40-300 K. Z důvodu prudké teplotní závislosti některých reakcí je potřeba ověřovat termalizaci plazmatu za pomoci počítačových modelů. Pro výpočet teploty elektronů využíváme jednoduchý spojitý model energetické bilance, který je implementován v programovacím jazyce python s využitím knihoven numpy a scipy.

Aktuální výpočty ukazují, že vibrační a rotační teplota molekul v dohasínajícím výboji může hrát významnou roli při chlazení elektronů. Cílem současného projektu bude jednak detailnější pochopení interakce excitovaných molekul s elektrony a jednak výpočet populace vibračně a rotačně excitovaných molekul ve výboji.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=216
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=216
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK