Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modifikace polymerů pomocí plazmatu
Název práce v češtině: Modifikace polymerů pomocí plazmatu
Název v anglickém jazyce: Modification of polymers by plasma
Klíčová slova: plazma, polymer, smáčivost, morfologie, povrchová energie
Klíčová slova anglicky: plasma, polymer, wettability, morphology, surface energy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s aparaturou pro modifikaci povrchů pomocí plazmatu a metodami používanými pro analýzu povrchů polymerních materiálů.
2) Modifikace vybraného typu polymerního materiálu za různých podmínek.
3) Analýza modifikovaných povrchů.
4) Vypracování závěrečné zprávy
Seznam odborné literatury
Odborné články k týkající se dané problematiky. Bude upřesněno po konzultaci se školitelem.
Předběžná náplň práce
Polymery díky své relativně nízké ceně a vhodným objemovým vlastnostem jako jsou například průhlednost, flexibilita, teplotní odolnost, bariérové vlastnosti atd. nacházejí v současné době uplatnění v celé řadě moderních technologických oborů. Použití konvenčních polymerů je však v celé řadě aplikací limitováno jejich povrchovými vlastnostmi a to zejména příliš nízkou nebo naopak příliš vysokou povrchovou energií, nedostatečnou biokompatibilitou či špatnou adhezí mezi nimi a na ně nanášenou (bio)funkční vrstvou. Z tohoto důvodu je nutné modifikovat povrchové vlastnosti polymerních materiálů. Jednou ze slibných a stále častěji využívaných metod úpravy povrchů je modifikace pomocí plazmatu. Studium vlivu plazmatu na povrchové vlastnosti polymerů tudíž představuje aplikačně velice zajímavé téma.

Tento projekt bude zaměřen na charakterizaci vlivu plazmatu, dielektrického bariérového výboje nebo nízkotlakého plazmatu, na vybraný typ polymeru. Hlavním cílem je popsat změny v morfologii, chemickém složení a povrchové energii polymeru v závislosti na parametrech plazmatu (příkon, doba opracování, vzdálenost mezi elektrodou a opracovávaným polymerem). Projekt přepokládá zvládnutí technologie opracování polymerních materiálů pomocí plazmatu a osvojení si základních diagnostických metod (AFM, určování chemického složení, měření povrchové energie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK