Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv povrchové ubiquitinace spermií na časný embryonální vývoj u prasat
Název práce v češtině: Vliv povrchové ubiquitinace spermií na časný embryonální vývoj u prasat
Název v anglickém jazyce: Effect of sperm ubiquitination on the early embryonic development in pig
Klíčová slova: ubiquitin, spermie, prase, embryonální vývoj, ICSI, FACS
Klíčová slova anglicky: ubiquitin, sperm cell, pig, embryonic development, ICSI, FACS
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2014
Datum zadání: 23.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na vliv povrchové ubiquitinace prasečích spermií na jejich úspěšnost při oplození a následný časný embryonální vývoj. Těžištěm práce je izolace prasečích oocytů a jejich oplození pomocí spermií s různou mírou povrchové ubiquitinace na základě třídění metodou FACS. Oplozená embrya budou fixována a bude sledována přítomnost či absence prvojader. Dále pak budou časné zárodky analyzovány z pohledu kvality embryonálního vývoje do stadia blastocysty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis is focused on the effect of sperm surface ubiquitination on their fertilization ability and subsequent early embryonic development in pig. The emphasis will be put on the isolation of porcine oocytes and their fertilization by sperm cells with the variable rate of surface ubiquitination based on the FACS sorting. Fertilized embryos will be fixed and the presence or absence of pronuclei will be observed. Subsequently, early embryos will be analyzed concerning the quality of the early embryonic development to the blastocyst stage.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK