Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie u pacientů po Collesově fraktuře
Název práce v češtině: Fyzioterapie u pacientů po Collesově fraktuře
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy of a patients after Colles fracture
Klíčová slova: fraktura, jemná motorika, úchop, kinezioterapie, funkce horní končetiny
Klíčová slova anglicky: fracture, fine motor skills, grasp, kinesiotherapy, function of the arm
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Monika Kacrová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2014
Datum zadání: 11.11.2014
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Oponenti: Mgr. Ondřej Němeček
 
 
 
Předběžná náplň práce
V teoretické části bakalářské práce je zpracována anatomie a kineziologie zápěstí, jemná motorika, funkce horní končetiny, způsob diagnostiky a léčby zlomenin i nejčastější komplikace. Dále je zde uvedena komplexní rehabilitační terapie - fyzioterapeutické postupy a možnosti fyzikální terapie, včetně psychologické intervence.

V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky pacientek po Collesově fraktuře léčené konzervativní léčbou. V kazuistikách jsou uvedena vstupní kineziologická vyšetření včetně modifikovaných testů, krátkodobý terapeutický plán a průběh terapie, následuje výstupní kineziologické vyšetření s dlouhodobým terapeutickým plánem a zhodnocení úspěšnosti terapie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part of the thesis deals with anatomy and kinesiology of the wrist as well as fine motor skills, function of the arm, diagnostics and treatment of fractures together with the most frequent complications. Furthermore, comprehensive rehabilitative therapy is mentioned – physiotherapeutic procedures and possible physical therapy, including psychological interventions.

The practical section of the thesis contains case histories of two patients (women) after the Colles fracture treated in the conservative way. The case histories include input kinesiological examinations, including modified tests, a short-term therapeutical plan and a description of the course of therapy, all followed by the output kinesiological examinations with a long-term therapeutical plan and the evaluation of the therapy success.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK