Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organofosforová analoga trifosfátu
Název práce v češtině: Organofosforová analoga trifosfátu
Název v anglickém jazyce: Orgonophosphorus analogues of triphosphate
Klíčová slova: organofosforová syntéza, reaktivita, acidobazické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: organophosphorus synthesis, reactivity, acid-base properties
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2014
Datum zadání: 22.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této práci byly připraveny dvě látky obsahující strukturní motiv PCPCP, tedy obdobu biomolekuly ATP, kde jsou kyslíkaté můstky nahrazeny můstky methylenovými. Látky byly charakterizovány pomocí hmotnostní spektrometrie a NMR spektroskopie. V případě kyseliny bis(methylenfosfonáto)fosfinové byly pomocí NMR titrace určeny čtyři hodnoty pKa. Obě připravené látky mají potenciál sloužit jako chelatující ligandy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Two substances were prepared in this work, both with PCPCP structure motif. The motif is similar to ATP molecule, although the oxygen bridges are replaced with methylene groups. Both compounds were characterized by mass spectrometry and NMR spectroscopy. Since bis(methylenephosphonato)phosphinate is soluble in water, four pKa values were determined. Both prepared compounds have potential to serve as chelating ligands.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK