Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče u hospitalizovaného pacienta s umělou plicní ventilací
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče u hospitalizovaného pacienta s umělou plicní ventilací
Název v anglickém jazyce: Nursing Care for Hospitalized Patients with Artificial Ventilation
Klíčová slova: Umělá plicní ventilace, Toaleta dýchacích cest, Ošetřovatelská péče, Dýchací cesty, Ventilační režim
Klíčová slova anglicky: Artificial ventilation, Airway toilet, Nursing care, Airway, Ventilation mode
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alice Strnadová, MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2014
Datum zadání: 24.10.2014
Datum a čas obhajoby: 08.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: ÚTPO
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Vlastimil Mrákava
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řídí se pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, platným Opatřením děkana a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD.na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Seznam odborné literatury
KASAL,E. a kol. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče: pro lékařské fakulty 1.vyd, Praha: Karolinum, 2003, 197 s. ISBN 80-246-0556-2

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

KAPOUNOVÁ, G. Ošetovatelství v intenzivní péi. 1.vyd. Praha: Grada Publisching, a.s., 2007. 350 s. ISBN 978-80-247-1830-9.

NAŇKA, O., ELIŠKOVÁ, M., ELIŠKA, O. Pehled anatomie. 2. vyd. Praha: Galén, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7262-612-0.

PAVLÍKOVÁ, S. Modely ošetřovatelství v kostce. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 152 s. ISBN 80-247-1211-3.

Kimberly-Clark.com [online]. 2010 cit. [2012-3-7]. Trach care. WWW:http://www.vap.kchealthcare.com/css.aspx

Zdravotnické noviny [online]. 2009 cit. [2012-3-7]. Funkní odsávací pístroj. WWW:
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/pece-o-pruchodnost-dychacich-cest-dospeleho-pacienta-417241

TRUWIT, J. D., EPSTEIN, S. K. A practical guide to mechanical ventilation [online]. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2011, x, 355 p.
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky:
V bakalářské práci se budu zabývat ošetřovatelskou péčí o pacienta se zajištěnými dýchacími cestami s potřebou umělé plicní ventilace.

Význam tématu:
U ventilovaného pacienta je to jedna z nejdůležitějších složek ošetřovatelské péče, neboť její kvalita se podílí na průběhu další léčby a vzniku případných komplikací. Od kvality poskytované ošetřovatelské péče se také odvíjí délka nutnosti umělé plicní ventilace a případně prodlužuje hospitalizace.

Výzkumné otázky a cíl:
Hlavním cílem výzkumného šetření je zjistit vliv kvality ošetřovatelské péče na vznik komplikací spojených s umělou plicní ventilací. Dalšími cíli bude zjistit průběh ošetřovatelské péče o dýchací cesty, a zda a jaké existují rozdíly v poskytované ošetřovatelské péči.

Metodologie:
Kvalitativní výzkum bude probíhat na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, a to formou sběru dat, analýzou dokumentů, pozorováním a rozhovory. Cílem bude vytvoření kazuistik u dvou hospitalizovaných pacientů s následnou komparací.

Předpokládaná implementace:
Práce bude sloužit jako zpětná vazba všeobecným sestrám při jejich ošetřovatelské péči a bude možné ji využít v rámci zaučování absolventek při nástupu na oddělení intenzivní péče. Poukáže na nutnost vykonávání kvalitní a správné ošetřovatelské péče u pacienta s umělou plicní ventilací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis, I will examine the nursing care for hospitalized patients who require mechanical or artificial ventilation. Patient ventilation is one of the most important components of nursing care because quality care is so important in the course of treatment and to prevent the development of complications. Quality of nursing care also depends on the length of need for mechanical ventilation as well as the length of hospital stay. Qualitative research will be conducted at the hospital’s anesthesia clinic, and resuscitation and intensive care medicine in the form of data collection, analysis of documents, interviews and observations. The aim will be to develop comparison case studies of two hospitalized patients. The main objective of my research is to determine how the quality of nursing care influences the emergence of complications associated with mechanical ventilation. Other objectives will cover the major differences in nursing care and how the courses of nursing care influences respiratory issues.
My work will serve as feedback for general nurses in their nursing care and they will be able to use it in the context of mentoring graduates starting work at the intensive care units. It will point to the need for exercise and proper quality nursing care for patients with mechanical ventilation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK