Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody implementace globálního rozvojového vzdělávání na českých základních školách a nižším stupni gymnázií
Název práce v češtině: Metody implementace globálního rozvojového vzdělávání na českých základních školách a nižším stupni gymnázií
Název v anglickém jazyce: Methods of Implementation of the Global Development Education at Czech Primary and Grammar Schools
Klíčová slova: Globální rozvojové vzdělávání, metody implementace, implementace, vzdělávací politika, průřezová témata, druhý stupeň základních škol, nižší stupeň víceletých gymnázií
Klíčová slova anglicky: Global Development Education, Implementation, Methods of Implementation, Education Policy, Cross-Curricular Topics, Upper Primary Schools, Lower Level of the Grammar Schools
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2014
Datum zadání: 17.10.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.11.2014
Datum a čas obhajoby: 18.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Andrea Běhalová, BA, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Teoretická část

- stručné nastínění teoretického pozadí, kurikulární dokumenty, které v sobě toto téma obsahují nebo se mu věnují (Národní strategie ČR, případně srovnání s vybranými zahraničními kurikulárními dokumenty)
- praxe na českých školách, jakým způsobem školy začleňují GRV do svých ŠVP
- implementační proces GRV
- metody GRV, jejich cíle, pozitiva a negativa

2) Empirické šetření
- metodologický rámec
- kvalitativní výzkum u pedagogů
- popis implementačního procesu na příkladu problematiky přenosu stereotypů v rámci výuky GRV
- předpokládané výzkumné metody: strukturované rozhovory s pedagogy, zúčastněné/nezúčastněné pozorování/ hospitace, dotazníkové šetření
- analýza a interpretace zjištěných poznatků
Seznam odborné literatury
Globální dimenze ve výuce, Development education project (VB), Člověk v tísni, Praha: 2013.
Kasíková, H., Kooperativní učení, kooperativní škola, Portál, Praha: 1997.
Nádvorník, O., Společný svět: příručka globálního rozvojového vzdělávání, Člověk v tísni, Praha: 2004.
Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro 2011-2015, MZV ČR, Praha: 2010.
Pike, G., Cvičení a hry pro globální výchovu, Portál, Praha: 2000.
Tožička, T., Příliš vzdálené cíle. Educon, Praha: 2008.
Vališová, A., Pedagogika pro učitele. Grada, Praha: 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK