Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postupy rozvoje čtenářské gramotnosti v podmínkách malotřídní školy
Název práce v češtině: Postupy rozvoje čtenářské gramotnosti v podmínkách malotřídní školy
Název v anglickém jazyce: Procedures for the development of literacy in terms of the small school
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, strategie rozvoje čtenářské gramotnosti, individuální přístup, porozumění čtenářské gramotnosti, malotřídní škola
Klíčová slova anglicky: literacy, reading literacy development strategies, individual approach, understanding of literacy, the small school
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2014
Datum zadání: 05.11.2014
Datum a čas obhajoby: 18.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:26.02.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. Radek Marušák
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudování odborné literatury.
Formulování cílů diplomové práce: Ověřování efektivních postupů rozvoje čtenářské gramotnosti v podmínkách malotřídní školy, které umožňují individuální přístup a dosahování osobního maxima každého žáka
Stanovení výzkumných otázek: Které postupy jsou efektivní z hlediska umožnění individuálního přístupu a dosahování osobního maxima každého žáka? Do jaké míry je žák schopen porozumět rozvíjeným oblastem čtenářské gramotnosti? Které eflektivní psotupy umožňuje specifika malotřídní školy?
Zpracování teoretických východisek řešení problému.
Zpracování výzkumné části práce - akční výzkum.
Zpracování závěrů diplomové práce.
Seznam odborné literatury
KOŠŤÁLOVÁ, H., ŠAFRÁNKOVÁ, K., HAUSENBLAS, O., ŠLAPAL, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI 2010. [online] [cit. 2013-18-09]. Dostupné
z WWW: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>
ŠAFRÁNKOVÁ, K. a kol.: Metodika čtenářství. Praha 2012. Dostupné z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_210.pdf>
ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H., HAUSENBLAS, O. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: KVIC 2012. [online] [cit. 2013-18-09]. Dostupné z WWW: <http://www.kvic.cz/aktualita/2370/Metodika_rozvoje_ctenarstvi_a_ctenarske_gramotnosti>
MIKOVÁ, Š., STANG, J. Typologie osobností u dětí. Portál: Praha 2010.
Čtenářská gramotnost ve výuce. Metodická příručka. 1. vydání. [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011. 65 s. [cit. 2014-09-24]. ISBN 978-80-87000-99-1.
HEJLOVÁ, H. Metoda akčního výzkumu při ověřování výukových modelů. In SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK