Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Specifika a nástroje poradenského procesu v dalším profesním vzdělávání
Název práce v češtině: Specifika a nástroje poradenského procesu v dalším profesním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Particularities and tools of counseling process in further professional education
Klíčová slova: Poradenství, poradenství v dalším profesním vzdělávání, kariérové poradenství, poradenský proces, nástroje poradenství
Klíčová slova anglicky: Counseling, guidance, counseling in further professional education, career guidance, counseling process, counseling tools
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2014
Datum zadání: 15.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.10.2014
Datum a čas obhajoby: 01.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat specifika a nástroje používané v poradenském procesu pro jednotlivé oblasti dalšího profesního vzdělávaní. Pozornost bude věnována terminologické diskuzi pojmu poradenství, porovnání různých pojmů spojených s poradenstvím. Dále budou popsány jednotlivé oblasti jeho využiti v dalším profesním vzděláváni a vysvětleny nástroje poradenského procesu, jejich aplikace v dílčích etapách poradenství a na základě analýzy existujících metodik poradenství a odborných zdrojů budou zjišťována specifika využití poradenských nástrojů v jednotlivých oblastech dalšího profesního vzdělávaní. Použitými metodami zkoumání budou deskripce, komparace, analýza.

1 Pojem poradenství a oblasti jeho využiti ve vzdělávání dospělých
1.1 Poradenství a konzultování
1.2 Poradenské směry
2 Oblasti využiti poradenství v dalším profesním vzděláváni
2.1 Studijní poradenství
2.2 Poradenství pro profesní orientaci
2.3 Kariérové poradenství, poradenství pro volbu a změnu povolání
2.4 Personální poradenství
3 Etapy a nástroje poradenského procesu v dalším profesním vzděláváni
3.1 Cíle poradenského procesu
3.2 Vstupní část poradenského procesu
3.3 Diagnóza v poradenství a diagnostické nástroje pro další profesní vzděláváni
3.4 Nástroje hledáni řešeni a jeho implementace v poradenském procesu
3.5 Ukončeni poradenského procesu
3.6 Komunikace v poradenském procesu
3.6.1 Specifika komunikace v poradenství v oblasti dalšího profesního vzděláváni
3.6.2 Komunikace v studijním poradenství
3.6.3 Komunikace v poradenství pro profesní orientaci a kariérové poradenství
3.6.4 Komunikace v personálním poradenství
4 Specifika využiti poradenských nástrojů pro jednotlivé oblasti dalšího profesního vzděláváni.
Seznam odborné literatury
DRYDEN, Windy. Poradenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 117 s. ISBN 978-80-7367-371-0.
GABURA, Ján, PRUŽINSKA, Jana. Poradenský proces. Praha: Sociologicke nakladatelstvi, 1995. ISBN 80-85850-10-9.
KUBR, Milan. Jak si vybrat poradce. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994. 248 s. ISBN 80-85603-46-2.
KIDD, Jennifer. Understanding career counselling: theory, research and practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2006. xiii, 160 p. ISBN 1-4129-0339-4.
SVOBODA, Jan. Poradenský dialog: vedení poradenského rozhovoru a poradenské skupiny. Triton, 2012. 127 s. ISBN 978-80-738-7590-9.
VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 978-80-247-1731-9.
DROBNÁ, Jana, LANGER, Tomáš, SUCHAN, Tomáš, Radim VANĚK, Metodika poradenské práce pro DPV. Verze 4.00. Sdružení pro informačně poradenský systém, Praha, 2008. Dostupné na: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys/cile/metodika/metodika_poradce.pdf
KOČUNAS, Rimas. Osnovy psychologičeskoho konsyltirovanija. КОЧЮНАС Римас. Основы психологического консультирования Москва: Академический проект, 1999. 240 c. ISBN 5-8291-0002-9
LANGER Tomáš. Andragogické poradenství ve službách zaměstnanosti. Andragogika. 2006, 1, ISSN 1211-6378
PETERSON, Nadene, Roberto Cortéz GONZÁLEZ. The role of work in people's lives: applied career counseling and vocational psychology. 2. vyd. Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, 2005, xi, 612 s. ISBN 0-534-64183-0.
RAY, Woolfe, MURGATHROYD, Stephen, Sylvia RHYS. Guidance and counselling in adult and continuing education: a developmental perspective. Philadelphia: Open University Press, 1987. xi, 211 p. ISBN 0-335-15986-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK