Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trans-species polymorphism in selected innate immunity genes in tits (Paridae family)
Název práce v češtině: Mezidruhový polymorfismus vybraných genů vrozené imunity u sýkor (Paridae)
Název v anglickém jazyce: Trans-species polymorphism in selected innate immunity genes in tits (Paridae family)
Klíčová slova: imunitní geny, introgrese, selekce, sdílená variabilita, TLR4, TLR5, trans-species polymorfismus, TSP, vrozená imunita
Klíčová slova anglicky: immune genes, innate immunity, introgression, selection, shared variability, TLR4, TLR5, trans-species polymorphism, TSP
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2014
Datum zadání: 14.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Hana Velová, Ph.D.
RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Hlavní cíle práce:
1. Popsat vnitrodruhový a mezidruhový polymorfismus u TLR4, TLR5 a u šesti neutrálních autozomálních markerů u 20 druhů sýkor
2. Identifikovat působení pozitivní selekce v TLR4 a TLR5 genech
3. Identifikovat pozitivně selektované pozice, které mohou ovlivňovat vazebné vlastnosti TLRs
4. Prozkoumat mezidruhový polymorfismus (TSP) v TLR4 a TLR5 genech a odlišit jej od dalších mechanismů, které vedou ke sdílenému polymorfismu
5. Detekovat genový tok a introgresi
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aims of the thesis:
1. To describe intra- and interspecific polymorphism in TLR4, TLR5 and in six neutral autosomal markers in 20 tit species
2. To identify signature of positive selection in TLR4 and TLR5 genes
3. To identify positively selected residues which may affect binding properties of the TLRs
4. To investigate trans-species polymorphism (TSP) in TLR4 and TLR5 genes and to distinguish it from other mechanisms leading to shared polymorphism
5. To detect gene flow and introgression
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK