Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zásada superficies solo cedit
Název práce v češtině: Zásada superficies solo cedit
Název v anglickém jazyce: Principle of superficies solo cedit
Klíčová slova: stavba, pozemek, nemovité věci
Klíčová slova anglicky: building, plot of land, immovables
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2015
Datum a čas obhajoby: 15.05.2015 10:15
Místo konání obhajoby: 131; část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2015
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Resumé: Tato práce je zaměřena na zásadu superficies solo cedit známou již z římského práva, dle které platí, že povrch ustupuje půdě. V důsledku tohoto pravidla platí, že vše, co je na pozemku postaveno a co na něm vzejde přirozenou cestou, je součástí pozemku a patří vlastníkovi pozemku. Cílem práce je popsat původ a historický vývoj superficiální zásady, následně podat výklad o její současné podobě v českém právním řádu a identifikovat možné problémy z této úpravy vyplývající, a konečně také představit dopady, které znovuobnovení superficiální zásady do českého právního systému přináší. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola popisuje zakotvení zásady superficies solo cedit a její vývoj v římském právu. Druhá kapitola se zabývá zejména Obecným zákoníkem občanským z roku 1811, který na českém území platil až do roku 1950, a který významným způsobem ovlivnil podobu aktuálně platného občanského zákoníku. Tato kapitola dále zahrnuje analýzu některých ustanovení a pojmů se superficiální zásadou souvisejících, z nichž některá byla inspirací pro současnou právní úpravu. Ve třetí kapitole jsou uvedeny důvody, které vedly k opuštění zásady superficies solo cedit v občanském zákoníku č. 141/1950 Sb. a následky tímto opuštěním způsobené. Část výkladu je v této kapitole věnována také změně v obsahu některých pojmů, jako např. věci v právním smyslu či nemovitých věcí. Čtvrtá kapitola se zabývá úpravou v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., který byl na našem území platný od 1. dubna 1964 do 31. prosince 2013 a na základě přechodných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jsou některá jeho ustanovení použitelná i nadále. Vzhledem k platnosti pravidla, podle kterého stavba nebyla součástí pozemku, je v této kapitole definován pojem stavby a pozemku, a dále jsou zde zmíněna některá významná soudní rozhodnutí, která tyto dva pojmy blíže vymezují. Kapitola pátá analyzuje zásadu superficies solo cedit a s ní související pojmy v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., srovnává současný stav s právními úpravami v minulosti, identifikuje některé interpretační problémy vznikající v důsledku obnovení superficiální zásady a nastiňuje jejich možná řešení. Šestá kapitola zmiňuje některé dopady superficiální zásady do oblasti veřejného práva a poukazuje tak na její značný význam. Poslední kapitola popisuje vyjádření superficiální zásady v německém a rakouském právu a provádí srovnání s úpravou v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract: This thesis is focused on the superficies solo cedit principle which was already known in Roman law and which expresses the rule that the surface yields to the ground. As a result of this rule, everything that is built on the land and that grows up naturally there belongs to the owner of the land. The aim of the thesis is to describe origin and historical development of the superficies solo cedit principle, subsequently to present its current expression in the legal order of the Czech Republic and to identify its problems, and, finally, to point out the effects of the restoration of the superficies solo cedit on the Czech legal system. The thesis is divided into seven separate chapters. Chapter One describes the expression and development of the superficies solo cedit principle in the Roman law. Chapter Two particularly deals with the ABGB Code from 1811 which was valid in the area of today's Czech Republic until 1950 and which significantly influenced the current Czech Civil Code. This chapter also includes analysis of provisions dealing with superficies solo principle and other relating terms, some of which were an inspiration for current Czech legislation. Third chapter explains the reasons for abandoning of superficies solo cedit principle in Civil Code No. 141/1950 Coll. and its consequences. A part of the explanation also deals with changes in content of terms such as legal thing or immovables. Chapter four deals with Civil Code No. 40/1964 Coll. which was valid in Czechoslovakia and later in Czech Republic from April 1, 1964 till December 31, 2013 and because of the transitional provisions of the Civil Code No. 89/2012 Coll. some of its provisions will be applicable also in the future. Due to the rule according which the building was not part of a plot of land, this chapter provides a definition of a building and a plot of land and also mentions some significant judicial decisions specifying these two terms. Chapter Five analyses the superficies solo cedit principle and closely related terms in Civil Code No. 89/2012 Coll., compares current state with the past, identifies some of interpretation problems arising out of the restoration of superficies solo cedit principle in Czech Republic and outlines their possible solutions. Chapter Six mentions the impact of the superficies solo cedit principle on public law and emphasizes the importance of this rule for the whole legal system. The last chapter describes expression of superficies solo cedit principle in Germany and Austria and compares it with the current state in Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK