Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování genů vázaných na pohlavní chromozomy pavouků
Název práce v češtině: Mapování genů vázaných na pohlavní chromozomy pavouků
Název v anglickém jazyce: Detection of sex chromosome-linked genes in spiders
Klíčová slova: pohlavní chromozom, gen, DNA, fluorescenční hybridizace in situ, nondisjunkce, sekvenování, bioinformatika
Klíčová slova anglicky: sex chromosome, gene, DNA, fluorescent in situ hybridization, nondisjunction, sequenation, bioinformatics
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Předběžná náplň práce
Systémy tvořené několika pohlavními chromozomy X jsou u organismů velmi vzácné a pavouci jsou unikátní skupinou, kde jsou evolučně konzervovány. O molekulární podstatě určení pohlaví a genovém složení těchto složitých pohlavních chromozomů neexistují žádné informace. Podle našich výsledků je chromozomové určení pohlaví pavouků ještě složitější, kromě chromozomů X zahrnuje i pár primitivních, morfologicky nediferencovaných pohlavních chromozomů proto-X a proto-Y. Podle naší hypotézy vznikaly chromozomy X nondisjunkcí chromozomu proto-X. Cílem práce bude položení základů pro genovou mapu pavoučích pohlavních chromozomů u modelového druhu s několika pohlavními chromozomy a X a párem primitivních pohlavních chromozomů proto-Xproto-Y. Vybrané pohlavní chromozomy budou izolovány laserovou mikrodisekcí a sekvenovány. Hlavní náplní práce bude analýza sekvenačních údajů, vytipování a následné fyzické mapování sekvencí vázaných na pohlavní chromozomy pavouků a detekce případných sekvenčních podobností mezi pohlavními chromozomy. Analýza bude zahrnovat mikroskopické, molekulárně biologické a bioinformatické metody. Předpokládáme použití základních molekulárně biologických technik práce s DNA (PCR, klonování, sekvenování) a následnou analýzu sekvencí. Student se také seznámí s přípravou a analýzou chromozomových preparátů a různými cytogenetickými technikami včetně různých variant fluoresenční in situ hybridizace (FISH).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK