Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role genu pro FTO v genetické determinaci "civilizačních" onemocnění
Název práce v češtině: Role genu pro FTO v genetické determinaci "civilizačních" onemocnění
Název v anglickém jazyce: Role of the FTO gene in the genetic determination of common multifactorial diseases
Klíčová slova: FTO, polymorfismus, obezita, kardiovaskulární onemocnění, selhání ledvin, kolorektální karcinom, relativní délka telomer, metylace DNA
Klíčová slova anglicky: FTO, polymorphism, obesity, cardiovascular disease, endstage renal disease, colorectal cancer, relative telomere length, DNA methylation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2014
Datum zadání: 24.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:24.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2014
Předběžná náplň práce
Obezita je rizikovým faktorem rozvoje mnoha civilizačních onemocnění. Mezi tato onemocnění s nejvyšší úmrtností patří kardiovaskulární onemocnění (KVO), diabetes mellitus 2. typu (DM2), některá nádorová onemocnění a onemocnění pohybového aparátu. Jedním z genetických rizikových faktorů determinujících tělesnou hmotnost je gen pro FTO („fat mass and obesity associated protein“).
Úkolem této disertační práce bylo zjistit, 1) zda výskyt rizikových alel u vybraných polymorfismů koreluje s BMI u české populace, 2) analyzovat souvislost mezi variantou v 1. intronu v genu pro FTO a rizikem infarktu myokardu/ akutního koronárního syndromu (IM/ AKS), 3) renálním selháním (ESRD) a 4) výskytem kolorektálního karcinomu (CRC). Polymorfismy rs17817449 (1. intron) a rs17818902 (3. intron) jsme analyzovali metodami PCR-RFLP či RT PCR. Potvrdili jsme souvislost varianty v prvním, ale ne ve třetím intronu s BMI u české kontrolní populace. Intervenční studie ukázaly souvislost se změnami BMI (pouze rs178117449) u dětí, ale ne u obézních žen. U pacientů s AKS jsme nalezli korelaci mezi G alelou a zvýšeným rizikem tohoto onemocnění (OR 1,49). U pacientů s ESRD jsme detekovali souvislost mezi výskytem stejné alely a rozvojem onemocnění (OR 1,37). U pacientů s CRC jsme souvislost s výskytem rizikové alely u varianty v 1. intronu nepotvrdili. Jako kontroly byly použity representativně vybrané soubory české populace „MONICA“ a „HAPPIE“.
V rámci analýz potencionálních mechanismů vlivu polymorfismu rs17817449 jsme detekovali souvislost s relativní délkou telomer (rTL) u pre- a postmenopauzálních žen z Prahy (3PMFs).
Přesný mechanizmus účinku FTO není dosud znám, nicméně FTO vykazuje DNA demetylázovou aktivitu. Sledovali jsme, zda existuje rozdíl mezi celkovým metylačním stavem DNA u jedinců kontrolní zdravé populace s odlišným genotypem pro rs17817449.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Obesity is a risk factor for development of cardiovascular disease, diabetes type 2 and some cancers. Newly detected genetic risk factor for body weight is the FTO gene ("fat mass and obesity associated").
The aim of this thesis was determine 1) whether the presence of risk alleles correlate with BMI in Czech population and to determine 2) whether there is an association between variants in the FTO gene and risk of myocardial infarction/ acute coronary syndrome (MI/ ACS), 3) renal failure (ESRD), or 4) incidence of colorectal cancer (CRC). We analyzed polymorphisms rs17817449 (first intron) and rs17818902 (3rd intron) using by PCR-RFLP and then also RT PCR. We found an association of the first intron variant (but not the 3rd one) and BMI in Czech control population. We have detected an association of 1st intron SNP and BMI changes during the intervention study in obese children, but not in obese females. We found a correlation between the risk allele and increased risk of ACS (OR 1.49) in patients with MI. In patients with ESRD was detected association between the risk allele and the risk of disease (OR 1.37). We didn´t confirmed the association between rs17817449 and the development of CRC. Representative selected groups of the Czech populations “MONICA” and “HAPPIE” were used as controls.
One possibility could be the potential impact of polymorphism on the relative telomere length (RTL). We detected in a study of pre- and postmenopausal women from Prague (3PMFs) that carriers of at least one risk allele have shorter rTL.
The exact mechanism of the FTO effect on disease determination is not yet known, however, the FTO exhibit a DNA demethylase activity. The difference between global DNA methylation status of individuals with different genotypes for rs17817449 in healthy control population were analyzed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK